// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Biotechnologia – studia I stopnia

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

STUDIA INŻYNIERSKIE
3,5-letnie, stacjonarne, które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na tym kierunku

ikona-specjalnosc
SPECJALNOŚCI:
 • BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA
 • BIOAKTYWNE FITOZWIĄZKI
 • BIOTECHNOLOGIA ŚRODOWISKA

Na kierunku biotechnologia zdobędziesz wiedzę z zakresu biologii komórki, biochemii, biologii molekularnej, mikrobiologii, enzymologii, genetyki oraz nowoczesnych metod analizy chemicznej. Nauczysz się stosować techniki i narzędzia inżynierii bioprocesowej i genetycznej, mikrobiologii przemysłowej, hodowli kultur komórkowych, produkcji biomateriałów i biopreparatów. Zyskasz umiejętność projektowania i wykonania urządzeń lub układów związanych z produkcją biotechnologiczną oraz przeprowadzania procesów biotechnologicznych w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Dzięki znajomości technik wizualizacji i analizy danych będziesz w stanie przetwarzać duże zbiory danych z użyciem narzędzi statystycznych i bioinformatycznych.

Na specjalności biotechnologia stosowana absolwent posiada szczegółową wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie inżynierii bioreaktorów, procesów biokatalizy, enzymologii przemysłowej oraz wykorzystania układów biologicznych do oceny toksyczności produktów przemysłowych. Zna i potrafi zaprojektować procesy biotransformacji, fermentacji z użyciem specjalnie zaprojektowanych bądź pozyskanych ze środowiska mikroorganizmów, roślin i zwierząt oraz z wykorzystaniem odpadów w zależności od zapotrzebowania różnych gałęzi przemysłu, w tym uzyskania biopaliw.

Po specjalności bioaktywne fitozwiązki absolwent posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę z obszaru chemii związków naturalnych, chemii bionieorganicznej, chemii związków funkcjonalnych obecnych w żywności i produktach naturalnych, biomateriałów oraz szeroko pojętej fizjologii i biotechnologii roślin. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić procesy biotechnologiczne z wykorzystaniem bioreaktorów, procesów biokatalizy, fermentacji wykorzystywanych w biotechnologii żywności i farmacji. Potrafi wykorzystać układy biologiczne do oceny biodostępności fitozwiązków. Zna nowoczesne metody syntezy i badania struktury związków organicznych, w tym związków bioaktywnych pochodzenia roślinnego.

Kończąc specjalność biotechnologia środowiska absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu przedmiotów związanych z wykorzystaniem mikroorganizmów do ochrony środowiska i usuwania zanieczyszczeń obecnych w powietrzu, glebie, wodzie i ściekach. Posiada umiejętności wykorzystania i zastosowania poznanych zjawisk biochemicznych i biofizycznych w procesach i obiektach związanych z ochroną środowiska, unieszkodliwianiem odpadów, gospodarką wodno-ściekową i biogospodarką. Potrafi zaprojektować i dobrać odpowiednie techniki biotechnologiczne w celu uzyskania mikroorganizmów i organizmów wyższych użytecznych w biogospodarce i ochronie środowiska.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • w firmach zajmujących się hodowlą tkanek i mikroorganizmów do celów przemysłowych,
 • w firmach zajmujących się prowadzeniem procesów biotransformacji oraz syntezy, izolacji i oczyszczania bioproduktów, w tym nowych związków biologicznie aktywnych o zastosowaniu w farmacji, medycynie, żywności i rolnictwie,   
 • w firmach zajmujących się biotechnologiczną produkcją biokatalizatorów, w tym enzymów, oraz polimerów, farmaceutyków i kosmetyków,
 • w firmach zajmujących się projektowaniem obiektów i urządzeń z obszaru biotechnologii przemysłowej, w tym bioreaktorów,
 • w firmach zajmujących się produkcją biopaliw (ciekłych, stałych i gazowych) oraz biokomponentów z biomasy,  
 • w specjalistycznych laboratoriach diagnostycznych (w tym medycznych, farmaceutycznych, środowiskowych), w jednostkach naukowych, w tym prowadzących badania kliniczne,
 • w firmach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska (oczyszczalnie ścieków, kompostownie odpadów, firmy recyklingowe, biogazownie, zakłady przeróbki osadów), 
 • w placówkach zajmujących się praktycznymi zagadnieniami i nowoczesnymi rozwiązaniami biotechnologicznymi w zakresie inżynierii i ochrony środowiska,
 • w firmach bioinformatycznych,
 • w urzędach zajmujących się tworzeniem ustawodawstwa w zakresie biotechnologii,
 • w centrach transferu technologii.

Biotechnologia

Sprawdź nasz informator!

Nowe specjalizacje od roku akademickiego 2024/2025 oraz wszechstronna wiedza. Zostań inżynierem biotechnologii!

dr hab. Agata Jabłońska-Trypuć, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

Rozległa wiedza i nowe technologie. Biotechnologia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

Biotechnologia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

Biotechnologia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

Biotechnologia okiem absolwenta. Damian Izbicki poleca studia w Politechnice Białostockiej

Młodzi biotechnolodzy z Politechniki Białostockiej odkrywają przyszłość nauki w Kole Naukowym Helisa

Młodzi biotechnolodzy z Politechniki Białostockiej odkrywają przyszłość nauki w Kole Naukowym Helisa

Inż. Patrycja Krystkiewicz – praca inżynierska malowana bakteriami, czyli Agar Art