// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Dokumenty rekrutacyjne

Komplet dokumentów na studia pierwszego stopnia:

 • ankieta osobowa;
 • podanie o elektroniczną legitymację studencką PB (ELS PB) – w przypadku, gdy kandydat jej nie posiada;
 • świadectwo dojrzałości lub świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, lub
  świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, lub świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub w przypadku osób zdających maturę przed 2007 rokiem świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki na kierunkach studiów, na których zaświadczenie jest wymagane; zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy kandydat ma obowiązek złożyć we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub we właściwym dziekanacie najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych;
 • dowód wniesienia opłaty za legitymację, gdy kandydat nie posiada ELS PB;
 • oświadczenie kandydata w sprawie posiadania numeru albumu Politechniki Białostockiej;
 • przy ubieganiu się o przyjęcie na studia z pominięciem konkursu świadectw, oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu:
  1. laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego,
  2. uczestnika lub medalisty zawodów sportowych,
  3. laureata konkursu międzynarodowego,
  4. laureata konkursu organizowanego przez Politechnikę Białostocką;
 • zgoda rodzica/opiekuna prawnego na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią;
 • poświadczona przez Politechnikę Białostocką kserokopia dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne.

Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie wydanego za granicą, dokument ten musi być:

 1. zalegalizowany lub opatrzony apostille,
 2. uznany w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty za dokument potwierdzający wykształcenie; uznaniu nie podlegają dokumenty wydane za granicą uznane na mocy umów międzynarodowych lub odpowiednich przepisów prawa
 3. w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentu, na podstawie którego kandydat ubiega się o przyjęcie na studia, Politechnika Białostocka ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów;

Wymagane dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski przez:

 • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych,
  lub
 • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
  lub
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego wydano dokument,
  lub
 • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na terytorium którego wydano dokument.

Dokumenty należy składać w przezroczystej koszulce A4. (UWAGA! w koszulkę oprócz kompletu dokumentów, należy włożyć stronę z imieniem i nazwiskiem oraz ID kandydata, która generowana jest wraz z ankietą osobową z systemu IRK).

Przy składaniu dokumentów kandydaci zakwalifikowani na kierunki: architektura, architektura wnętrz, automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, energetyka cieplna, ekoenergetyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, elektrotechnika – studia dualne, grafika, informatyka, informatyka i ekonometria, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa i wytwarzania, inżynieria meblarstwa, inżynieria rolno-spożywcza, inżynieria środowiska, leśnictwo, logistyka, matematyka stosowana, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, turystyka i rekreacja, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria usług otrzymają skierowanie na badania lekarskie do placówek medycyny pracy:

Wykaz placówek, w których możliwe jest wykonanie bezpłatnych badań

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Podczas składania kompletu dokumentów, kandydat zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego.
W przypadku, gdy dokumenty w imieniu kandydata składa inna osoba, powinna ona okazać do wglądu kserokopię dowodu osobistego kandydata.

ZDJĘCIE DO LEGITYMACJI ELEKTRONICZNEJ
Pełny opis wraz z przykładami dostępny jest pod adresem: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego.
Uwagi techniczne

 • Zdjęcie powinno być dobrej jakości (wyraźne, o prawidłowej jasności, kontraście i kolorystyce).
 • Tło powinno być białe, gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły.
 • Kolory powinny być naturalne, niedopuszczalne są zdjęcia niekolorowe (czarno-białe, sepia).
 • Preferowane jest zdjęcie w formacie JPEG lub PNG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm o odpowiedniej jakości. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje. Jeśli wgrane zdjęcie ma niewłaściwe proporcje, możliwe będzie wykadrowanie go w systemie.

Ogólne informacje

 • Zdjęcie powinno być aktualne.
 • Na zdjęciu nie można mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które mogłyby utrudnić rozpoznanie osoby fotografowanej.
 • Zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę.
 • Zdjęcie powinno przedstawiać wizerunek nie dalej niż do górnej części barków.
 • Twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

Pliki do pobrania:
Wykaz placówek, w których możliwe jest wykonanie bezpłatnych badań