// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Najczęściej zadawane pytania

Pomyliłem się przy zaznaczaniu przedmiotów maturalnych – jak to zmienić?

Jeśli kandydat błędnie zaznaczył przedmioty maturalne i termin zapisu na studia jeszcze nie upłynął, wówczas należy:
a) wypisać się z kierunku/kierunków, na które kandydat jest zapisany,
b) dokonać niezbędnych zmian na liście przedmiotów maturalnych,
c) ponownie potwierdzić zdawane egzaminy oraz zapisać się na wybrany kierunek/kierunki studiów.

W pozostałych przypadkach zauważony błąd należy niezwłocznie zgłosić do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Co to jest stara matura?

Jest to egzamin dojrzałości, w którym wynik matury wyrażony jest oceną w skali 1-6 lub 2-5.

Co to jest nowa matura?

Jest to egzamin maturalny, w którym wynik matury wyrażony jest w skali procentowej.

Nie mogę zalogować się do systemu IRK, dlaczego?

Jeżeli kandydat nie może zalogować się do systemu, może wynikać to z błędów powstałych podczas wpisywania adresu e-mail lub hasła.

Jeżeli kandydat nie pamięta hasła, może skorzystać z opcji „odzyskiwanie hasła” (funkcja dostępna jest pod formularzem logowania użytkownika).

Jeżeli powyższe nie pomoże, to należy wysłać wiadomość na adres rekrutacja@pb.edu.pl z adresu, który został podany w systemie IRK zgodnie ze wzorem.

Temat wiadomości: problem z logowaniem, zapomniane hasło dostępu
Treść wiadomości: Problem z logowaniem, zapomniane hasło dostępu
Imię: …………………
Nazwisko: …………………
Adres e-mail: ………………………

Po wysłaniu wiadomości kandydatowi zostanie przesłane nowe hasło. Po zalogowaniu się do systemu zaleca się natychmiastową zmianę hasła na własne.

Pomyliłem się przy zaznaczaniu rodzaju dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów – jak to poprawić?

Jeśli kandydat błędnie zaznaczył rodzaj dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów i termin zapisu na studia jeszcze nie upłynął, wówczas należy:
a) wypisać się z kierunku/kierunków, na które kandydat jest zapisany,
b) na liście przedmiotów maturalnych zaznaczyć wszystkie przedmioty w polu „brak”,
c) w danych osobowych zmienić rodzaj dokumentu na prawidłowy,
d) ponownie wypełnić listę przedmiotów zdawanych na maturze, potwierdzić zdawane egzaminy oraz zapisać się na wybrany kierunek/kierunki studiów.

W pozostałych przypadkach zauważony błąd należy niezwłocznie zgłosić do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Pomyliłem się przy wpisywaniu do systemu wyników matur – jak to poprawić?

Jeżeli termin zapisów na studia nie upłynął, kandydat powinien zmienić błędne wyniki i potwierdzić je przez kliknięcie „zapisz”.

Natomiast, jeżeli termin zapisów upłynął, zauważony błąd należy niezwłocznie zgłosić do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Poprawiałem maturę, numer którego dokumentu wpisać w systemie IRK?

Osoba, która poprawiała maturę musi wpisać do systemu IRK nr świadectwa dojrzałości oraz po przecinku numer aneksu do tego świadectwa.

Nie mam jeszcze wyników matur – jak mam się zapisać na kierunek?

Kandydaci, którzy nie znają jeszcze wyników matur, aby zapisać się na studia w IRK wybierają przedmioty zdawane pisemnie na maturze. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości do IRK należy niezwłocznie wprowadzić uzyskane wyniki.

Chcę rozpocząć studiowanie na dwóch kierunkach równocześnie – co zrobić?

Kandydat, który w danym roku akademickim chce rozpocząć studia na dwóch kierunkach równocześnie musi zgłosić się do Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji w celu napisania podania najpóźniej do ostatniego dnia zapisów na kierunek w systemie IRK zgodnie z obowiązującym harmonogramem rekrutacji.

Badania lekarskie

Czy potrzebne jest zaświadczenie od lekarza rodzinnego?

Nie. Na kierunkach, na których wymagane jest zaświadczenie, należy złożyć zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy.

Czy Politechnika Białostocka wystawia skierowania na badania lekarskie?

Politechnika Białostocka wystawia skierowanie na badania lekarskie kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na studia. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia otrzyma skierowanie od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w momencie składania kompletu dokumentów lub pocztą wraz z informacją o wpisie na listę studentów.

Na jakich kierunkach nie jest wymagane zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy?

Badanie nie jest wymagane tylko na kierunkach: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, zarządzanie.

Co mam wziąć ze sobą na badanie?

Kandydat zgłaszający się na badania powinien posiadać:

 • skierowanie na badania w oryginale, wystawione przez Politechnikę Białostocką, podpisane własnoręcznym podpisem przez osobę upoważnioną,
 • dokument tożsamości,
 • karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wyniki badań diagnostycznych (jeżeli posiada),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli posiada),
 • bilans ucznia (jeżeli posiada),
 • pojemnik z płynem do soczewek (w przypadku osób używających soczewek).

Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z zaświadczeniem przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na przeprowadzenie badań. Zgoda powinna być złożona w obecności przedstawiciela placówki przeprowadzającej badanie po identyfikacji osoby składającej odpowiednie oświadczenie.

Kiedy muszę donieść zaświadczenie od lekarza medycyny pracy?

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć do:
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – w czasie trwania rekrutacji
lub
właściwego Dziekanatu – najpóźniej do pierwszego dnia roku akademickiego.

Dokumenty

Kiedy składa się dokumenty rekrutacyjne?

Dokumenty składa się po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w terminach zgodnych z harmonogramem. Uwaga! Niezłożenie kompletu dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w kolejnych uzupełnieniach listy osób zakwalifikowanych.

Gdzie składa się dokumenty rekrutacyjne?

Komplet dokumentów należy złożyć we właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (adresy WKR).

Czy jeśli złożyłem dokumenty w rekrutacji lipcowej i zostałem przyjęty, to biorąc udział w rekrutacji wrześniowej po zakwalifikowaniu się na inny kierunek ponownie muszę dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej?

Tak. Dokumenty te nie są przenoszone automatycznie.

Czy podanie o legitymację musi być kolorowe?

Podanie to może być czarno-białe.

Kto może odebrać dokumenty rekrutacyjne z Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej?

Dokumenty wydawane są kandydatowi osobiście lub osobie przez niego upoważnionej (nie jest wymagane upoważnienie notarialne).

Ubiegam się o przyjęcie na kilka kierunków studiów – ile kompletów dokumentów muszę złożyć?

Ubiegając się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów kandydat składa jeden komplet dokumentów.

Nie mogę znaleźć podania w systemie IRK?

Podanie dostępne będzie w systemie dopiero po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych i po przesłaniu do systemu IRK zdjęcia.

Wyjeżdżam i nie będę mógł złożyć dokumentów osobiście, czego powinienem dopilnować?

W imieniu kandydata dokumenty może złożyć dowolna osoba, która oprócz kompletu dokumentów powinna posiadać kserokopię dowodu osobistego kandydata. 

Jestem studentem Politechniki Białostockiej i chcę podjąć studia na kolejnym kierunku – jakie dokumenty mam złożyć?

Kandydaci (studenci PB) zakwalifikowani do przyjęcia są zobowiązani złożyć cały komplet dokumentów.

Skończyłem studia I stopnia w Politechnice Białostockiej a moje dokumenty nadal są w dziekanacie. Czy ubiegając się o przyjęcie na studia II stopnia dokumenty te zostaną przeniesione do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej?

Nie. Kandydat zakwalifikowany składa osobiście w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej komplet dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania.

Egzaminy wstępne

Czy Uczelnia zapewnia na egzaminie z rysunku deski kreślarskie i brystol?

TAK

Jakiego wymiaru jest brystol, na którym rysuje się podczas egzaminu wstępnego?

Brystol ma wymiary 50cm×70cm.

Co należy wziąć ze sobą na egzamin wstępny?

Na egzamin wstępny z rysunku należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, gdy opłata ta nie jest widoczna na koncie kandydata w IRK, zestaw ołówków i gumkę do ścierania.

Kandydaci zdający egzamin z rysunku na kierunek grafika dodatkowo powinni zabrać ze sobą materiały niezbędne do wykonania zadań w wybranej przez siebie technice odręcznej.

Zabrania się wnoszenia na egzamin telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk.

Czy za egzamin z rysunku można otrzymać ujemne punkty?

Nie.

Zdjęcie do legitymacji elektronicznej

Jakie wymogi musi spełniać zdjęcie do legitymacji elektronicznej?

Pełny opis wraz z przykładami możesz znaleźć pod adresem: obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu.

Zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego. Oto one:

Uwagi techniczne:

 • Zdjęcie powinno być dobrej jakości (wyraźne, o prawidłowej jasności, kontraście i kolorystyce).
 • Tło powinno być białe, gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły.
 • Kolory powinny być naturalne, niedopuszczalne są zdjęcia niekolorowe (czarno-białe, sepia).
 • Preferowane jest zdjęcie w formacie JPEG lub PNG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm o odpowiedniej jakości. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje. Jeśli wgrane zdjęcie ma niewłaściwe proporcje, możliwe będzie wykadrowanie go w systemie.

Ogólne informacje:

 • zdjęcie powinno być aktualne,
 • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które mogłyby utrudnić rozpoznanie ciebie,
 • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę,
 • zdjęcie powinno przedstawiać wizerunek nie dalej niż do górnej części barków,
 • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

Akademiki

Jak i kiedy należy ubiegać się o miejsce w Domu Studenta?

Podania o przyznanie miejsca w Domu Studenta należy złożyć po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego bezpośrednio w wybranym przez siebie Domu Studenta. Wzór podania oraz cennik znajdują się na stronie internetowej domów studenta.

Czy Uczelnia zapewnia nocleg w Domach Studenta PB na czas egzaminów wstępnych?

Na czas egzaminów Politechnika Białostocka może zapewnić zakwaterowanie kandydatów w Domach Studenta. W celu rezerwacji należy skontaktować się z administracją poszczególnych Domów Studenta (domy studenta).

Priorytety

Co to są priorytety?

Priorytety są oznaczeniem ważności kierunku w trakcie procesu rekrutacyjnego. Przypisanie kierunkowi pierwszego priorytetu oznacza, że kierunek jest najważniejszy i na tym kierunku kandydat najbardziej chce studiować. Kierunki oznaczone priorytetami niższymi to kierunki „rezerwowe”.
Uwaga! Decyzja dotycząca wyboru priorytetów powinna być przemyślana, ponieważ ma ona wpływ na cały przebieg rekrutacji.

Co się dzieje, jeśli nie zostałem zakwalifikowany na kierunek oznaczony pierwszym priorytetem, a nadal chcę ubiegać się o przyjęcie?

Jeśli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na tzw. kierunek „rezerwowy”, czyli oznaczony priorytetem niższym niż pierwszy, powinien donieść w terminie zgodnym z harmonogramem komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i poczekać na uzupełnienie i ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Istnieje możliwość, że kandydat zakwalifikowany na kierunek „rezerwowy” w trakcie kolejnych uzupełnień list awansuje na kierunek oznaczony priorytetem wyższym.

Proces uzupełniania list będzie automatyczny i udział w nim wezmą wszyscy zapisani na dany kierunek kandydaci (z wyłączeniem kandydatów zakwalifikowanych na kierunek oznaczony priorytetem pierwszym oraz kandydatów, którzy po wcześniejszym zakwalifikowaniu nie potwierdzili chęci studiowania, czyli nie dostarczyli kompletu dokumentów).

Czy jak zostanę zakwalifikowany na kierunek oznaczony priorytetem wyższym, mogę przejść na kierunek oznaczony priorytetem niższym?

Nie ma możliwości, aby w trakcie kwalifikacji dokonać przeniesienia z kierunku oznaczonego priorytetem wyższym na priorytet niższy. W ramach wybranych przez kandydata priorytetów, w momencie uzupełniania list kwalifikacyjnych kandydat może jedynie awansować.

Opłaty

Na jaki nr konta należy uiścić opłatę za przeprowadzenie rekrutacji i opłatę za legitymację?

Opłaty za przeprowadzenie rekrutacji oraz za legitymację należy wnosić na indywidualny numer konta, dostępny w systemie IRK. Numer konta zawiera PESEL kandydata i jest przypisany wyłącznie kandydatowi.

Ubiegam się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów – ile mam wnieść opłat za przeprowadzenie rekrutacji?

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów wnosi tyle opłat, ile kierunków wybrał, np. zapisując się na trzy kierunki studiów, kandydat uiszcza trzy opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.

Ubiegam się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne tego samego kierunku – ile opłat za przeprowadzenie rekrutacji mam uiścić?

Ubiegając się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę za przeprowadzenie rekrutacji.

Czy mogę uiścić opłatę za np. dwa kierunki studiów jednym przelewem?

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na więcej niż jeden kierunek studiów może być uiszczona jednym przelewem.

Jestem studentem PB i zaczynam drugi kierunek studiów. Czy mam wnieść opłatę za legitymację?

Osoba posiadająca aktualną legitymację wydaną przez PB nie wnosi opłaty za legitymację.

Kiedy wnieść opłatę za legitymację?

Opłata za legitymację uiszczana jest przez osoby zakwalifikowane na studia, przed złożeniem kompletu dokumentów (dowód wniesienia tej opłaty jest jednym z wymaganych dokumentów).

Wniosłem opłatę na niewłaściwe konto – co robić?

W przypadku wniesienia opłaty na niewłaściwe konto, należy niezwłocznie zgłosić się z potwierdzeniem dokonania wpłaty do Kwestury PB (ul. Wiejska 45A, pok. 25). Uwaga! Brak informacji o wpłacie kandydata skutkuje pominięciem go w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosłem opłatę za przeprowadzenie rekrutacji, ale nadal nie widać jej w systemie – co zrobić?

Jeżeli opłata za przeprowadzenie rekrutacji nie wpłynęła na konto kandydata (nie jest widoczna na koncie indywidualnym kandydata w systemie IRK) na trzy dni przed ogłoszeniem listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia lub przed egzaminem wstępnym, kandydat zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć kopię dowodu wpłaty osobiście, faxem lub drogą elektroniczną do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Chociaż dostarczyłem dowód wpłaty, w systemie nadal nie oznaczono, że wpłynęła. Dlaczego?

Po dostarczeniu na Uczelnię dowodu wpłaty kandydat będzie brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Natomiast w systemie IRK opłata odznaczy się automatycznie po wpłynięciu pieniędzy na konto Uczelni.

Wniosłem opłatę za przeprowadzenie rekrutacji, suma należności równa jest sumie wpłat, ale przy kierunku nadal widnieje komunikat „brak opłaty rekrutacyjnej” – co to znaczy?

Oznacza to, że opłata za przeprowadzenie rekrutacji została wniesiona po terminie.

Ile wynosi opłata za legitymację i na jakie konto należy ją uiścić?

Opłata za legitymację wynosi 22 zł i należy ją wnieść na to samo konto co opłatę za przeprowadzenie rekrutacji.

Na jaki numer konta wnieść czesne?

Osoba przyjęta na studia niestacjonarne wnosi czesne na indywidualny nr konta z systemu USOS (nie IRK).

Cudzoziemcy

Co to jest legalizacja?

Legalizacja to uwierzytelnienie dokumentu wydanego za granicą.

Legalizacji świadectw/dyplomów dokonuje:

 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub  
 • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
 • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.
Co to jest apostille?

Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112,poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączonym do dokumentu.

Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie .

Kraje OECD,UE,EFTA

Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) tworzą państwa:

 • Unii Europejskiej (UE): Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;
 • Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):  Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria;
 • oraz Australia, Chile, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Nowa Zelandia, Turcja, USA.
Kto może tłumaczyć dokumenty wydane w języku innym niż polski?

Dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski przez:

 • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych,
  lub
 • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
  lub
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego wydano dokument,
  lub
 • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na terytorium którego wydano dokument.
Na jaki nr konta należy uiścić opłatę za przeprowadzenie rekrutacji i opłatę za legitymację?

Cudzoziemcy wnoszą opłaty na numer rachunku:

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A 15-351 Białystok
z kraju – 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604
z zagranicy – IBAN: PL 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604
SWIFT/BIC : PKOPPLPW, Bank: Pekao SA ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 BIAŁYSTOK

Ile wynosi opłata za przeprowadzenie rekrutacji i legitymację?

Opłata dla cudzoziemców za przeprowadzenie rekrutacji  na studia wynosi:

 • 150 złotych – kandydaci zdający egzamin wstępny z rysunku,
 • 100 złotych – kandydaci zdający egzamin z języka polskiego,
 • 85 złotych – pozostali kandydaci.

Opłata za legitymację wynosi 22 zł.

Kształcenie zdalne

Czy zajęcia odbywają się stacjonarnie czy zdalnie?

W obliczu stanu epidemii nie można wykluczyć sytuacji, że w trakcie roku akademickiego kształcenie bezpośrednie w Politechnice Białostockiej zostanie częściowo lub całkowicie zastąpione nauczaniem zdalnym.

Jak przygotować się do zajęć zdalnych?

W celu korzystania z metod i technik kształcenia na odległość oraz osiągania założonych efektów kształcenia, zaleca się posiadanie:

 • komputera/laptopa,
 • kamerki,
 • mikrofonu,
 • stałego łącza internetowego.

Więcej informacji na temat kształcenia zdalnego znajduje się na stronie Kształcenie zdalne.