// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Dokumenty rekrutacyjne

Komplet dokumentów na studia stanowi:

 • podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową, Pobierz (176 KB)
 • podanie o elektroniczną legitymację studencką PB (ELS PB) w przypadku, gdy kandydat jej nie posiada, Pobierz (62 KB)
 • aktualne zdjęcie w formie papierowej, spełniające wymogi zdjęcia do paszportu (pełny opis wraz z przykładami dostępny jest pod adresem: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu) oraz jego wersja elektroniczna zapisana na płycie CD/DVD (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają ELS PB),
 • oświadczenie o statusie cudzoziemca, oświadczenie studia stacjonarne (107 KB)oświadczenie studia niestacjonarne (94 KB)
 • dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
 • dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji,
 • dowód wniesienia opłaty za legitymację, gdy kandydat nie posiada ELS PB,
 • oświadczenie w sprawie posiadania numeru albumu Politechniki Białostockiej, Pobierz (96 KB)
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki na kierunkach studiów, na których zaświadczenie jest wymagane; skierowanie na badania lekarskie wystawia dziekan lub osoba upoważniona, w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa; zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy kandydat ma obowiązek złożyć we właściwym dziekanacie najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych,
 • zgoda rodzica/opiekuna prawnego na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią. Pobierz (110 KB)

Kandydat składający komplet dokumentów ma obowiązek przedstawić paszport lub inny dokument tożsamości w celu potwierdzenia danych zawartych w ankiecie osobowej.

Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie wydanego za granicą, dokument ten musi być:

 1. zalegalizowany lub opatrzony apostille,
 2. uznany w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty za dokument potwierdzający wykształcenie; uznaniu nie podlegają dokumenty wydane za granicą uznane na mocy umów międzynarodowych lub odpowiednich przepisów prawa – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
 3. uznany w trybie nostryfikacji; nostryfikacji nie podlegają dokumenty wydane za granicą uznane za równorzędne z odpowiednim dokumentem wydanym w Polsce na mocy umów międzynarodowych lub odpowiednich przepisów prawa – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

W przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie Politechnika Białostocka może zwrócić się o opinię do Ministerstwa Edukacji i Nauki, NAWA, kuratorium oświaty, Enic-Naric lub placówki konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej, której kompetencje terytorialne dotyczą państwa wydania dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

W przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów, na podstawie których kandydat ubiega się o przyjęcie na studia, Politechnika Białostocka ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie.

Wymagane dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski przez:

 • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych,
  lub
 • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
  lub
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego wydano dokument,
  lub
 • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na terytorium którego wydano dokument.