// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Rekrutacja krok po kroku – studia II stopnia

Zapoznaj się z ofertą kierunków

Zarejestruj się w systemie IRK

Po zalogowaniu sie do systemu IRK

Wprowadź dane osobowe.
Zapisz się na wybrany kierunek/kierunki studiów

Wnieś opłatę rekrutacyjną na wygenerowany w IRK indywidualny numer konta bankowego

Kolejne kroki wykonaj zgodnie z harmonogramem rekrutacji

TRYB REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia w Politechnice Białostockiej jest zarejestrowanie się i zapisanie się kandydata w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji, terminowe wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji oraz wprowadzenie oceny z dyplomu ukończenia studiów oraz średniej ocen ze studiów lub wgranie do systemu IRK skanu dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w przypadku dyplomu zagranicznego.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Przez złożenie dokumentów rozumie się doręczenie dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w tym terminie jest równoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej.

Tryb rekrutacji obowiązuje również cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim. Przyjęcia pozostałych cudzoziemców odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia mają możliwość zapisania się w IRK na dowolną liczbę kierunków studiów. W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów. Rektor może wyrazić zgodę na podjęcie przez kandydata studiów na dwóch kierunkach jednocześnie. W tym celu kandydat zobowiązany jest złożyć podanie w Dziale Dydaktyki i Rekrutacji do ostatniego dnia zapisów na wybrany kierunek i formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) określonego w harmonogramie rekrutacji.

Kandydat rejestrując się w IRK dokonuje zapisu na poszczególne kierunki studiów, wskazując priorytety. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zaznaczonymi przez kandydata priorytetami.

W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji, kandydat umieszczany jest na listach rankingowych wszystkich wybranych kierunków i w przypadku każdego kierunku ustalana jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia, zgodnie z liczbą oferowanych miejsc. Jeżeli kandydat został umieszczony na liście kandydatów zakwalifikowanych na studia na więcej niż jednym kierunku, pozostawia się jego nazwisko tylko na liście rankingowej kierunku o najwyższym priorytecie. Wykreśla się go z list kierunków o niższych priorytetach.

Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia będą opublikowane w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Kandydaci zakwalifikowani składają komplet dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania.

Kandydaci, którzy w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego nie zostali przyjęci na studia stacjonarne na wybranych kierunkach, mogą zapisać się na studia niestacjonarne na tych kierunkach w ramach tej samej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.

Jeśli w ramach przeprowadzonej rekrutacji na kierunkach pozostaną wolne miejsca, Politechnika Białostocka może ogłosić dodatkową rekrutację na studia.

Kandydat zobligowany jest do sprawdzania informacji na swoim koncie w IRK, poprzez które będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji.

Zasady rekrutacji

Warunki rekrutacji:

Kierunek studiów Wydział Forma studiów Warunki rekrutacji
architektura WA stacjonarne

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie listy rankingowej według oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

W przypadku przekroczenia limitu miejsc przez kandydatów z tą samą oceną, decydować będzie średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

architektura wnętrz stacjonarne
architektura krajobrazu WBiNoŚ stacjonarne

Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

 

  • w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów;
  • w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów.

 

 

automatyka i robotyka WM stacjonarne
BIM-modelowanie i zarządzanie informacją o budynku WBiNoŚ stacjonarne
biotechnologia stacjonarne
budownictwo stacjonarne, niestacjonarne
elektronika i telekomunikacja WE stacjonarne, niestacjonarne
elektrotechnika
gospodarka przestrzenna WBiNoŚ stacjonarne
informatyka WI stacjonarne, niestacjonarne
inżynieria biomedyczna WM stacjonarne
inżynieria rolno-spożywcza i leśna WBiNoŚ stacjonarne, niestacjonarne
inżynieria środowiska stacjonarne, niestacjonarne
leśnictwo stacjonarne, niestacjonarne
logistyka WiZ stacjonarne, niestacjonarne
matematyka stosowana WI stacjonarne
mechanika i budowa maszyn WM stacjonarne, niestacjonarne
mechatronika stacjonarne
zarządzanie WIZ stacjonarne, niestacjonarne
zarządzanie i inżynieria produkcji WIZ stacjonarne, niestacjonarne

 

Przyjęcie na poszczególne kierunki studiów odbędzie się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Warunkiem uruchomienia kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest przyjęcie na I rok studiów co najmniej 30 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kształcenia podejmuje Rektor.

W przypadku niewypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów, uczelnia zastrzega możliwość przesunięcia liczby miejsc między kierunkami. Decyzję o przesunięciach podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega możliwość zmiany oferty edukacyjnej w zakresie kierunków studiów, na które prowadzona jest rekrutacja oraz specjalności na poszczególnych kierunkach studiów.

Utworzenie specjalności może nastąpić po zgłoszeniu się na nią minimum 30 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o utworzeniu specjalności podejmuje Dziekan.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Czynności związane z rekrutacją na studia przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, powołane przez Dziekana Wydziału, zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Rektora.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, może ustalić minimalną liczbę punktów oraz minimalną ocenę na dyplomie ukończenia studiów i średnią z przebiegu studiów wymaganą do przyjęcia na studia na poszczególnych kierunkach studiów.