// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Cudzoziemcy – rekrutacja na studia w języku polskim

Cudzoziemcy przyjmowani są na studia w Politechnice Białostockiej na warunkach odpłatności.

Uczelnia nie pobiera opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim od cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. od:

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (za członków rodzin uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin),
 • cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 wspólnota uczelni ust. 1 lit. b lub d Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wybierz ścieżkę rekrutacji:

Cudzoziemcy przyjmowani bez opłat na studia stacjonarne w języku polskim

Cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim obowiązują przepisy określone w uchwale Senatu Politechniki Białostockiej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na dany rok akademicki.

UWAGA KANDYDACI Z BIAŁORUSI!

W związku z wypowiedzeniem dnia 02.11.2022 przez Republikę Białorusi Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki (wypowiedzenie weszło w życie z dniem 03.11.2023), informuje się, że osoby, które uzyskały wykształcenie w Republice Białorusi i chciałyby je kontynuować w Rzeczypospolitej Polskiej powinny w przypadku:

 • studiów I stopnia – uzyskać decyzję administracyjną Kuratorium Oświaty o uznaniu posiadanego świadectwa (atestatu) za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie i uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się
  o przyjęcie na studia wyższe.

W sprawach o uznanie świadectwa (atestatu) należy się zgłosić do kuratorium oświaty właściwego ze względu zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do kuratorium właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której kandydat zamierza złożyć świadectwo (w przypadku Politechniki Białostockiej jest to Podlaskie Kuratorium Oświaty).

Więcej informacji: Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą – Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 • studiów II stopnia – uzyskać stwierdzenie równoważności dyplomu, w tym jego uprawnienia do kontynuacji kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej w trybie nostryfikacji posiadanego dyplomu albo nostryfikacji stopnia.

Więcej informacji: Umowy dwustronne dotyczące uznawalności wykształcenia – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Rekrutacja I stopnia

Sprawdź kierunki studiów. Przygotowaliśmy je z myślą o tobie

Rekrutacja II stopnia

Czekają na ciebie interesujące studia magisterskie

Pozostali cudzoziemcy + rekrutacja na studia niestacjonarne w języku polskim

Cudzoziemcy w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez rektora w odrębnym zarządzeniu:

 • składają komplet dokumentów do Działu Dydaktyki i Rekrutacji,
 • przystępują do egzaminu z języka polskiego, jeżeli nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego jako obcego,
 • przystępują do egzaminu wstępnego sprawdzającego predyspozycje do studiowania na danym kierunku studiów – jeżeli taki egzamin jest wymagany.