// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji obowiązująca podczas rekrutacji na studia wynosi: 85 złotych.

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji wnoszona jest w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji na indywidualny numer rachunku dostępny w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Powinna być widoczna na koncie kandydata w IRK najpóźniej w dniu zakończenia rejestracji kandydatów. Dokonanie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji po terminie skutkuje nieobjęciem kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym.

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji nie podlega zwrotowi. Jedynie przypadek nieuruchomienia kierunku studiów, na który kandydat ubiegał się o przyjęcie oraz nieobjęcie kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym z powodu wniesienia opłaty po terminie, uprawnia kandydata do ubiegania się o jej zwrot.

Wypełniony wniosek o zwrot opłaty wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty należy złożyć w
Dziale Dydaktyki i Rekrutacji
Centrum Nowoczesnego Kształcenia,
ul. Zwierzyniecka 16, I piętro, pokój P1/8

Z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji mogą być zwolnieni:

  • laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych, laureaci ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką oraz uczestnicy i medaliści zawodów sportowych, ubiegający się o przyjęcie na studia z pominięciem konkursu świadectw zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty.

Ze zwolnienia, kandydat może skorzystać na jednym kierunku studiów. Podstawą do uzyskania zwolnienia z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji jest złożenie w Dziale Dydaktyki i Rekrutacji wniosku wraz z załącznikami (oryginały dokumentów do wglądu) w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji, tj. do ostatniego dnia wnoszenia opłat za przeprowadzenie rekrutacji na danym kierunku.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji za każdy kierunek studiów, na który ubiega się o przyjęcie.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia tego samego kierunku wnosi jedną opłatę za przeprowadzenie rekrutacji. 

Pliki do pobrania:

Wniosek o zwrot opłaty za przeprowadzenie rekrutacji

Wniosek o zwolnienie z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji