// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia studentów

Informacja na temat stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów

Od dnia 1 października do dnia 25 października 2023 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

  • art. 93, art. 359, art. 361 i art. 363 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia.

 

PLIKI DO POBRANIA

https://pb.edu.pl/cssdr/finanse-i-stypendia/stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-studentow/