// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi:

  • 150 złotych – kandydaci zdający egzamin wstępny z rysunku,
  • 85 złotych – pozostali kandydaci.

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji wnoszona jest w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji na indywidualny numer rachunku dostępny w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Powinna być widoczna na koncie kandydata w IRK najpóźniej w dniu zakończenia rejestracji kandydatów. Dokonanie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji po terminie skutkuje nieobjęciem kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym.

Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji za każdy kierunek studiów, na który ubiega się o przyjęcie.

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji nie podlega zwrotowi. Jedynie nieuruchomienie kierunku studiów, na który kandydat ubiegał się o przyjęcie, niezdanie egzaminu maturalnego, gdy opłatę wniesiono przed ogłoszeniem wyników maturalnych oraz nieobjęcie kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym z powodu wniesienia opłaty po terminie, uprawnia kandydata do ubiegania się o jej zwrot.

Wypełniony wniosek o zwrot opłaty wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty należy złożyć w
Dziale Dydaktyki i Rekrutacji
Centrum Nowoczesnego Kształcenia,
ul. Zwierzyniecka 16, I piętro, pokój P1/8

Z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji mogą być zwolnieni:

  • laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych, laureaci ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką oraz uczestnicy i medaliści zawodów sportowych, ubiegający się o przyjęcie na studia z pominięciem konkursu świadectw zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty.

Ze zwolnienia, kandydat może skorzystać na jednym kierunku studiów. Podstawą do uzyskania zwolnienia z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji jest złożenie w Dziale Dydaktyki i Rekrutacji wniosku wraz z załącznikami (oryginały dokumentów do wglądu) w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji, tj. do ostatniego dnia wnoszenia opłat za przeprowadzenie rekrutacji na danym kierunku.

Studia stacjonarne I stopnia:
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji za każdy kierunek studiów.

Studia niestacjonarne I stopnia:
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne I stopnia wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji za każdy kierunek studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia tego samego kierunku wnosi jedną opłatę za przeprowadzenie rekrutacji.

Pliki do pobrania:

Wniosek o zwrot opłaty za przeprowadzenie rekrutacji

Wniosek o zwolnienie z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji