// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Odpłatność

Za przeprowadzenie postępowania potwierdzania efektów uczenia się Uczelnia pobiera opłaty.

Wysokość opłaty, którą wnosi osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się,  wynosi 300 zł za każdą potwierdzaną formę zajęć z danego przedmiotu.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Uczelni przed przystąpieniem do procesu potwierdzania efektów uczenia się, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się.

Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyniku procesu potwierdzania efektów uczenia się.