// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Egzaminy wstępne

Egzamin wstępny z rysunku obowiązuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura, architektura wnętrz oraz grafika.
Na pozostałe kierunki kandydaci nie zdają egzaminów wstępnych.

Egzamin z rysunku odręcznego na kierunki: architektura oraz architektura wnętrz składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku.
Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów.
Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie dodatniej liczby punktów z dwóch zadań łącznie.

Egzamin z rysunku odręcznego na kierunek grafika składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów.
Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów.
Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie w sumie nie mniej niż 50 punktów z dwóch zadań łącznie.

Zadania egzaminu na kierunki:
architektura oraz architektura wnętrz są następujące:

Zadanie 1. Wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania;Technika wykonania prac: ołówek.

Zadanie 2. Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych.

Technika wykonania prac: ołówek.

Zadania egzaminu na kierunek grafika są następujące:

Zadanie 1. Studium modela we wnętrzu, mające na celu sprawdzenie umiejętności odwzorowania rzeczywistości oraz manualne i warsztatowe przygotowanie kandydata do wykonania zadań projektowych.

Rysunek w technikach suchych: ołówek, kredka.

 

Zadanie 2. Wykonanie na zadany temat kompozycji z wyobraźni, mające na celu sprawdzenie umiejętności związanych z wyobraźnią oraz możliwością kreowania rzeczywistości, możliwości warsztatowych oraz predyspozycji w zakresie grafiki użytkowej i reklamy.

Praca wykonana odręcznie w technice dowolnej.

Uwaga: 

Kandydat przystępujący do egzaminu wstępnego zobowiązany jest przed wejściem na salę egzaminacyjną do okazania dowodu tożsamości oraz dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, gdy opłata ta nie jest widoczna na koncie kandydata w IRK. Kandydat, w trakcie egzaminu, nie może mieć przy sobie telefonu komórkowego, ani innego urządzenia rejestrującego obraz i/lub dźwięk.

Kandydat przystępujący do egzaminu wstępnego z rysunku zobowiązany jest do przyniesienia na egzamin przyborów niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych we wskazanej technice wykonania. Politechnika Białostocka zapewnia deskę kreślarską i brystol.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na wyżej wymienione kierunki studiów zobowiązany jest do przystąpienia do obu zadań egzaminu obowiązującego na danym kierunku studiów. Kandydat, który nie przystąpił do jednego z zadań egzaminacyjnych, w celu wyjaśnienia nieobecności zobowiązany jest do złożenia nie później niż dzień po egzaminie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej podania wskazującego przyczyny nieprzystąpienia do jednej części egzaminu. Decyzję w sprawie podania podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, kandydat otrzymuje 0 punktów z zadania, do którego nie przystąpił i nie stanowi to przeszkody w uznaniu egzaminu wstępnego za zdany, jeśli uzyska z niego wymaganą minimalną liczbę punktów.

Egzaminy wstępne z poprzednich lat: