// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Badania lekarskie

 

Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na niżej wymienione kierunki studiów II stopnia, zobowiązani są dostarczyć  zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki na danym kierunku studiów wydane przez lekarza medycyny pracy:

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku: architektura krajobrazu, biotechnologia, budownictwo, inżynieria rolno-spożywcza i leśna, inżynieria środowiska, leśnictwo,
Wydział Elektryczny: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika,
Wydział Informatyki: informatyka, matematyka stosowana,
Wydział Inżynierii Zarządzania: logistyka, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji,
Wydział Mechaniczny: automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika.

 

Skierowanie na badania będą dostępne do pobrania na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK. Skierowanie będzie można pobrać w przeciągu 30 dni. Po upływie tego czasu duplikat skierowania na badania wystawia właściwy dziekanat.

 

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w czasie trwania rekrutacji) lub do właściwego Dziekanatu. Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy są bezpłatne tylko dla kandydatów Politechniki Białostockiej będących mieszkańcami województwa podlaskiego.

Wykaz placówek, w których możliwe jest wykonanie bezpłatnych badań

 

 
 
Kandydat zgłaszający się na badania powinien:
  • ustalić telefonicznie termin badania w wybranej placówce medycyny pracy,
  • ustalić telefonicznie możliwość przesłania skierowania na badania w wersji elektronicznej lub przedłożyć wydrukowane skierowanie na badania,
  • przedłożyć dokument tożsamości,
  • przedłożyć karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wyniki badań diagnostycznych (jeżeli posiada),
  • przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli posiada),
  • zabrać ze sobą pojemnik z płynem do soczewek (w przypadku osób używających soczewek).
Więcej informacji na stronie:

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku