// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Egzamin z języka polskiego

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

  • ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
  • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  • posiadają świadectwo dojrzałości wydane w Rzeczpospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z ustawą o systemie oświaty, lub
  • ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub
  • uzyskają potwierdzenie Politechniki Białostockiej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Potwierdzenie Politechniki Białostockiej, o stopniu znajomości języka polskiego, wystawia kierownik Studium Języków Obcych, na podstawie zdanego egzaminu z języka polskiego.

Egzamin z języka polskiego przeprowadzany jest przez Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji.