// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na niżej wymienione kierunki studiów I stopnia, zobowiązani są dostarczyć  zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki na danym kierunku studiów wydane przez lekarza medycyny pracy:

Wydział Architektury:

architektura, architektura wnętrz, grafika

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku:

architektura krajobrazu, energetyka cieplna, biotechnologia, budownictwo, inżynieria rolno-spożywcza, inżynieria środowiska, leśnictwo

Wydział Elektryczny:

ekoenergetyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, elektrotechnika – studia dualne, cyfryzacja przemysłu

Wydział Informatyki:

informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka stosowana

Wydział Inżynierii Zarządzania:

logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria usług, zarządzanie finansami i rachunkowość

Wydział Mechaniczny:

automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika.

 

Skierowanie na badania będą dostępne do pobrania na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK od dnia ogłoszenia decyzji o przyjęciu na studia. Skierowanie będzie można pobrać w przeciągu 30 dni. Po upływie tego czasu duplikat skierowania na badania wystawia właściwy dziekanat.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w czasie trwania rekrutacji) lub do właściwego Dziekanatu. Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy są bezpłatne tylko dla kandydatów Politechniki Białostockiej będących mieszkańcami województwa podlaskiego. Wykaz placówek, w których możliwe jest wykonanie bezpłatnych badań

Kandydat zgłaszający się na badania powinien:
  • ustalić telefonicznie termin badania w wybranej placówce medycyny pracy,
  • ustalić telefonicznie możliwość przesłania skierowania na badania w wersji elektronicznej lub przedłożyć wydrukowane skierowanie na badania,
  • przedłożyć dokument tożsamości,
  • przedłożyć karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wyniki badań diagnostycznych (jeżeli posiada),
  • przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli posiada),
  • przedłożyć bilans ucznia (jeżeli posiada),
  • zabrać ze sobą pojemnik z płynem do soczewek (w przypadku osób używających soczewek).

Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z zaświadczeniem przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na przeprowadzenie badań. Zgoda powinna być złożona w obecności przedstawiciela placówki przeprowadzającej badanie po identyfikacji osoby składającej odpowiednie oświadczenie.

Więcej informacji na stronie:

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku