// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Strona główna 9 Studia I stopnia 9 Wzór rekrutacyjny

Wzór rekrutacyjny

Uwaga:

 • Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia. Jeżeli przedmiot nie był zdawany, to liczba punktów dodatkowych wynosi 0.
 • Absolwentów techników przy obliczaniu liczby punktów rekrutacyjnych L obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku poprzedzającego rok, w którym ukończyli szkołę, z wyłączeniem absolwentów techników, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023 i kolejnych.
 • Kandydatów, którzy poprawiali egzamin maturalny obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku, w którym ukończyli szkołę (w przypadku absolwentów techników – z roku poprzedzającego rok, w którym ukończyli szkołę).

Oblicz swoją liczbę punktów rekrutacyjnych L (dotyczy osób zdających maturę w roku szkolnym 2023/2024):


Wzory na obliczenie wyniku rekrutacyjnego

Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia.

W celu sporządzenia listy rankingowej kandydatów ubiegających się o przyjęcie na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia oblicza się liczbę punktów L według wzorów dla kandydatów, którzy:

1. Ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024:
 • kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku:
  L = 0,5Mp + 1,25Mr + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R
 • kierunki: automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika:
  L = 0,5Mp + 1,25Mr + WrFr + 0,25Op + 0,75Or
 • kierunek matematyka stosowana:
  L = 0,5Mp + 2Mr + Fr + 0,25Op + 0,75Or
 • pozostałe kierunki:
  L = 0,5Mp + 1,25Mr + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or

gdzie:
Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,
Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym lub wynik końcowy z egzaminów zawodowych pomnożony przez współczynnik przypisany do zawodu,
Wr – waga przedmiotu: fizyka – 1,75 , chemia, informatyka – 1,5, biologia – 1,25, wynik końcowy z egzaminów zawodowych – 1,75,
Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
R – suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany. 

Wykaz współczynników przypisanych do zawodu (dotyczy rekrutacji na rok akademicki 2024/2025)

Wykaz współczynników przypisanych do zawodu (dotyczy rekrutacji na rok akademicki 2023/2024)

 

2. Ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022:
 • kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku:
  L = 0,5Mp + 1,25Mr + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R
 • kierunki: automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika:
  L = 0,5Mp + 1,25Mr + WrFr + 0,25Op + 0,75Or
 • kierunek matematyka stosowana:
  L = 0,5Mp + 2Mr + Fr + 0,25Op + 0,75Or
 • pozostałe kierunki:
  L = 0,5Mp + 1,25Mr + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or

gdzie:
Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,
Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,
Wr – waga przedmiotu: fizyka – 1,75 , chemia, informatyka – 1,5, biologia – 1,25,
Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
R – suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany.

 

3. Ukończyli szkołę w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014:
 • kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku:
  L = 0,5Mp + 1,25Mr + 0,5Fp + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R
 • kierunki: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa i wytwarzania, mechanika i budowa maszyn, mechatronika
  L = 0,5Mp + 1,25Mr + 0,5Fp + WrFr + 0,25Op + 0,75Or
 • kierunek matematyka stosowana:
  L = 0,5Mp + 2Mr + 0,5Fp + Fr + 0,25Op + 0,75Or
 • pozostałe kierunki:
  L = 0,5Mp + 1,25Mr + 0,5Fp + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or

gdzie:
Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,
Fp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym,
Wr – waga przedmiotu: fizyka – 1,75 , chemia, informatyka – 1,5, biologia – 1,25,
Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,
Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).

4. Ukończyli szkołę w latach szkolnych 2007/2008-2008/2009:
  • L = Mp + 2,5Mr + Op + 2Or + 4R
5. Ukończyli szkołę w latach szkolnych 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007:
 • L = Mp + 1,5Mr + Op + Or + 4R

gdzie:
Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,
Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).
6. Zdali egzamin dojrzałości:

 • L = 2,5M + 2O + 4R

gdzie:
M – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym;
O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka obcego;
R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).

 


Przeliczanie wyniku egzaminacyjnego do wzoru

Przy ustalaniu liczby punktów L, zgodnie z wzorami rekrutacyjnymi, przyjmuje się następujące przeliczenia:

 1. Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone w procentach:
  liczba punktów = procent wyniku
 2. Wyniki egzaminu dojrzałościskali 100 punktów:
  liczba punktów = wynik egzaminu
 3. Oceny:
  Skala ocen 6-stopniowa:
  ocena – liczba punktów
  celująca – 100
  bardzo dobra – 86
  dobra – 70
  dostateczna – 50
  dopuszczająca – 30
  niedostateczna – 0
 4. Skala ocen 4-stopniowa:
  ocena – liczba punktów
  bardzo dobra – 100
  dobra – 70
  dostateczna – 40
  niedostateczna – 0
 5. Wyniki egzaminu matury międzynarodowej wyrażone dla poziomu podstawowego w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7:
  poziom podstawowy:
  ocena – liczba punktów
  2 – 30
  3 – 45
  4 – 60
  5 – 75
  6 – 90
  7 – 100
  poziom rozszerzony:
  ocena – liczba punktów
  1 – 10
  2 – 30
  3 – 45
  4 – 60
  5 – 80
  6 – 90
  7 – 100
 6. Wyniki egzaminu matury europejskiej wyrażone w skali 1-10:
  liczba punktów = 10 x ocena z egzaminu