Zaznacz stronę

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Stypendia w roku akademickim 2022/2023

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci studiów doktoranckich Politechniki Białostockiej mogą ubiegać się o:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomogę.

Wszystkie wnioski o przyznanie świadczeń można wygenerować po uprzednim wypełnieniu formularza elektronicznego w systemie USOSweb, który zostanie otwarty 20 lutego 2023 r.

W celu złożenia wniosku należy zalogować się do systemu USOSweb.

W zakładce AKTUALNOŚCI umieszczone są szczegółowe instrukcje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem wypełniania wniosku.
Po wypełnieniu wniosek należy:

 1. zarejestrować,
 2. wydrukować,
 3. podpisać,
 4. dostarczyć do 5 marca 2023 r. wraz z kompletem wymaganych dokumentów do dziekanatu/sekretariatu. Do wniosku stypendialnego należy dołączyć ORYGINAŁY wgranych do systemu zaświadczeń i oświadczeń.

W przypadku złożenia wniosku po terminie określonym w § 1 ust. 24 Regulaminu, student/doktorant może otrzymać stypendium od miesiąca, w którym złożył wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące. Student może nie otrzymać stypendium, jeżeli wniosek został złożony po rozdysponowaniu środków przeznaczonych na ten cel.

Od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 minimalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta wynosi 1294,40 zł!


UWAGA!
Samo zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia. Jest to wyłącznie czynność techniczna i nie stanowi złożenia wniosku.

Złożone w wersji papierowej wnioski stypendialne są weryfikowane przez pracowników dziekanatu/sekretariatu. Student/doktorant może zostać wezwany do uzupełnienia braków, jeżeli stwierdzi się, że dokumentacja jest niekompletna, natomiast w systemie USOSweb wniosek zostanie „cofnięty do poprawy” lub „cofnięty do uzupełnienia”. Status kompletnego, poprawnie złożonego w wersji papierowej wniosku zostanie zmieniony w systemie USOSweb na „Gotowy do rozpatrzenia”. O ostatecznym rozstrzygnięciu wniosku student /doktorant zostanie poinformowany w decyzji administracyjnej doręczonej za pośrednictwem USOSweb.

Student/doktorant powinien zapoznać się z Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów – tekst ujednolicony (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 1 MB).

UWAGA!
JEŻELI STUDIUJESZ LUB STUDIOWAŁEŚ/AŚ NA INNYCH KIERUNKACH W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ LUB INNYCH UCZELNIACH UPEWNIJ SIĘ, CZY SPEŁNIASZ USTAWOWE PRZESŁANKI DO OTRZYMANIA STYPENDIUM, O KTÓRE CHCESZ WNIOSKOWAĆ.

Zgodnie z brzmieniem art. 93 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

 1. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów, drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
 2. Do okresu 12 semestrów, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów.
 3. Do okresu 12 semestrów nie wlicza się kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego.
 4. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 5. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.
 6. Do powyższych limitów wlicza się okresy studiów i tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Ponadto:

 1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać świadczenia tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.
 2. Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżynieria albo równorzędny;
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Dodatkowe Informacje:

Szczegółowe informacje o stypendiach zostaną zamieszczone we wrześniu br.


Pliki do pobrania

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów – tekst ujednolicony (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 1 MB)

Zarządzenie nr 25/2022 w sprawie zmiany Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 498 KB)

Zarządzenie nr 57-2022 w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów PB (PDF, wersja skanowana, 121 KB)

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta (DOCX, 41 KB)

Klauzula informacyjna – pomoc materialna (DOCX, 16 KB)

Wzór nr 1 – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o dochodzie opodatkowanym nieopodatkowanym (DOCX, 15 KB)

Wzór nr 2 – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o zryczałtowanych formach opodatkowania (DOCX, 15 KB)

Wzór nr 3 – oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym (DOCX, 20 KB)

Wzór nr 4 – oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej (DOCX, 12 KB)

Wzór nr 5 – oświadczenie (DOCX, 13 KB)

Załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie studenta o zamieszkaniu (DOCX, 12 KB)

Załącznik nr 8 do Regulaminu (DOCX, 20 KB)

Zarządzenie nr 112-2021 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 29 września 2021 roku (PDF, wersja skanowana, 6 MB)