// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Stypendia w roku akademickim 2023/2024

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci studiów doktoranckich Politechniki Białostockiej mogą ubiegać się o:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora (z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich),
 • zapomogę.

Wszystkie wnioski o przyznanie świadczeń można wygenerować po uprzednim wypełnieniu formularza elektronicznego w systemie USOSweb, który zostanie otwarty

2 października 2023 r.

W celu złożenia wniosku należy zalogować się do systemu USOSweb.

W zakładce AKTUALNOŚCI umieszczone są szczegółowe instrukcje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem wypełniania wniosku.
Po wypełnieniu wniosek należy:

 1. zarejestrować,
 2. wydrukować,
 3. podpisać,
 4. dostarczyć do 16 października 2023 r. (włącznie) wraz z kompletem wymaganych dokumentów do dziekanatu/sekretariatu. Do wniosku stypendialnego należy dołączyć ORYGINAŁY wgranych do systemu zaświadczeń i oświadczeń.

W przypadku złożenia wniosku po terminie określonym w § 1 ust. 24 Regulaminu, student/doktorant może otrzymać stypendium od miesiąca, w którym złożył wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące. Student może nie otrzymać stypendium, jeżeli wniosek został złożony po rozdysponowaniu środków przeznaczonych na ten cel.

W roku akademickim 2023/2024 minimalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta wynosi 1294,40 zł!


UWAGA!
Samo zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia. Jest to wyłącznie czynność techniczna i nie stanowi złożenia wniosku.

Złożone w wersji papierowej wnioski stypendialne są weryfikowane przez pracowników dziekanatu/sekretariatu. Student/doktorant może zostać wezwany do uzupełnienia braków, jeżeli stwierdzi się, że dokumentacja jest niekompletna, natomiast w systemie USOSweb wniosek zostanie „cofnięty do poprawy” lub „cofnięty do uzupełnienia”. Status kompletnego, poprawnie złożonego w wersji papierowej wniosku zostanie zmieniony w systemie USOSweb na „Gotowy do rozpatrzenia”. O ostatecznym rozstrzygnięciu wniosku student /doktorant zostanie poinformowany w decyzji administracyjnej doręczonej za pośrednictwem USOSweb.

Student/doktorant powinien zapoznać się z Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów – tekst ujednolicony (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 1 MB) z późn.zm. 

 

UWAGA!
JEŻELI STUDIUJESZ LUB STUDIOWAŁEŚ/AŚ NA INNYCH KIERUNKACH W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ LUB INNYCH UCZELNIACH UPEWNIJ SIĘ, CZY SPEŁNIASZ USTAWOWE PRZESŁANKI DO OTRZYMANIA STYPENDIUM, O KTÓRE CHCESZ WNIOSKOWAĆ.

Zgodnie z brzmieniem art. 93 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

 1. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów, drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
 2. Do okresu 12 semestrów, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów.
 3. Do okresu 12 semestrów nie wlicza się kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego.
 4. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 5. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.
 6. Do powyższych limitów wlicza się okresy studiów i tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Ponadto:

 1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać świadczenia tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.
 2. Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżynieria albo równorzędny;
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Informacja

w sprawie przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768) zmieniono zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Zmiany weszły w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.

Orzeczenia będą ważne do 30 września 2024 roku

Choć ustawa obowiązuje od 30 grudnia 2023 r., dotyczy też części orzeczeń, które już wygasły.

Nowe zasady

PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
albo ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zgodnie z art. 1 ww. ustawy, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.):

 1. które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo
 2. którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r.,

zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.


Pliki do pobrania

https://pb.edu.pl/cssdr/finanse-i-stypendia/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/