// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Gospodarka przestrzenna – studia II stopnia

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

STUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne

ikona-studia-II-stopnia

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich, którzy posiadają kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia. W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku (pokrewieństwo kierunków).

ikona-specjalnosc
SPECJALNOŚCI:
 • GOSPODAROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI,
 • GEOINFORMACJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE.

Na tym kierunku uzyskasz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu administracji, polityki przestrzennej, współpracy z regionami europejskimi niezbędną do pełnienia funkcji związanych z analizą, oceną i projektowaniem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju, a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami w warunkach polaryzacji i konkurencyjności grup, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury.

Będziesz posiadał kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne. Zrozumiesz uwarunkowania społeczne i interkulturowe swojej działalności. Dzięki temu będziesz przygotowany do:

 • opracowywania dokumentów planistycznych jednostek osiedleńczych oraz regionów, euroregionów i kraju,
 • konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych,
 • sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów oraz ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego,
 • planowania rozwoju infrastruktury technicznej i systemów transportowych,
 • współpracy przy konstruowaniu europejskiej perspektywy rozwoju przestrzennego,
 • pełnienia roli doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej,
 • zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami,
 • opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu marketingu terytorialnego,
 • planowania ochrony europejskiego dziedzictwa kultury miejskiej i regionalnej oraz prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele,
 • stosowania metod wielokryterialnego wspomagania decyzji w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem przestrzenią.

Jako absolwent specjalności Gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami dodatkowo otrzymasz niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania nieruchomościami i finansami nieruchomości, wyceny nieruchomości, analiz rynku nieruchomości, jak też doradztwa i pośrednictwa na rynku nieruchomości (włącznie z komputerowym wspomaganiem tych procesów), co da użyteczne kompetencje związane z różnymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarki, zarządzania i obrotu nieruchomościami. Ponadto posiądziesz wiedzę dotyczącą funduszy pomocowych i dopłat UE w finansowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego w skali krajowej, regionalnej i lokalnej, w tym z możliwościami, warunkami oraz sposobami uzyskania dofinansowania. W rezultacie będziesz przygotowany do aktywności zawodowej w zakresie gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, a ponadto do przyszłej działalności związanej z wyceną nieruchomości.

Natomiast jako absolwent specjalności Geoinformacja i planowanie przestrzenne dodatkowo uzyskasz niezbędną wiedzę z zakresu planowania przestrzennego na obszarach zurbanizowanych i obszarach otwartych, wykorzystania w pracach planistycznych systemów geoinformacyjnych oraz prowadzenia z ich użyciem specjalistycznych analiz przestrzennych, kształtowania krajobrazu miast i wsi, zasad tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak też związanych z tym procedur prawnych i decyzyjnych. Będziesz posiadał niezbędną wiedzę dotyczącą unijnych źródeł finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali krajowej, regionalnej i lokalnej, jak też warunków i sposobów uzyskania dofinansowania. W rezultacie będziesz przygotowany do aktywności zawodowej w zakresie planowania przestrzennego i sporządzania związanych z tym opracowań planistycznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • jednostki administracji samorządowej i rządowej
 • pracownie projektowe
 • przedsiębiorstwa związane z gospodarką przestrzenną, w tym działające w dziedzinie inwestycji i nieruchomości
 • agencje rozwoju
 • firmy konsultingowe i doradcze
 • firmy otoczenia biznesu
 • instytucje badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej
 • instytucje i agencje Unii Europejskiej.

Praktyczne studia i ciekawe perspektywy zawodowe. Sprawdź, dlaczego warto wybrać gospodarkę przestrzenną!