// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Inżynieria środowiska – studia II stopnia

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

STUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

ikona-studia-II-stopnia

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich, którzy posiadają kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osoba na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku (pokrewieństwo kierunków).

ikona-specjalnosc
SPECJALNOŚCI:
  • WODOCIĄGI I KANALIZACJE (STUDIA STACJONARNE)
  • SIECI I SYSTEMY SANITARNE (STUDIA NIESTACJONARNE)
  • OGRZEWNICTWO I WENTYLACJA (STUDIA STACJONARNE)

Na tym kierunku uzyskasz wiedzę i kompetencje związane z systemami zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków, usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, a także systemów centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, urządzeń do oczyszczania powietrza i ciepłownictwa, w tym sieci cieplnych. Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie Ciebie do planowania, projektowania i realizacji inwestycji oraz eksploatacji instalacji ochrony środowiska. Będziesz umiał rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne, podczas pracy indywidualnej i zespołowej.

Po ukończeniu II stopnia inżynierii środowiska możesz ubiegać się o:

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi takim jak.: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, przy czym ograniczenia uprawnień budowlanych, w odniesieniu do osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku inżynieria środowiska nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych. Możesz ubiegać się o przyjęcie na studia III stopnia.

Specjalność wodociągi i kanalizacje umożliwia zdobycie wiedzy dającej podstawy do rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych i organizacyjnych oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych związanych z gospodarką wodno-ściekową, technologiami i urządzeniami wody, ścieków i odpadów, planowaniem, projektowaniem i gospodarowaniem zasobami wodnymi środowiska przyrodniczego.

Natomiast na specjalności sieci i systemy sanitarne zdobędziesz wiedzę z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji, wodociągów i kanalizacji. Zdobędziesz również podstawowe przygotowanie w zakresie sieci i systemów sanitarnych stosowanych w budownictwie i gospodarce przestrzennej.

Program studiów na specjalności ogrzewnictwo i wentylacja umożliwia zdobycie wiedzy dającej podstawy do rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych, organizacyjnych i naukowych związanych z klimatem wewnętrznym w budynkach i innych obiektach, ochroną powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami cywilizacyjnymi, ogrzewnictwem i ciepłownictwem, wentylacją i klimatyzacją.

Uchwałą nr 179/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 marca 2022 r. kierunek inżynieria Środowiska na poziomie pierwszego oraz drugiego stopnia uzyskał ocenę pozytywną w ramach oceny programowej kierunku.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • stanowiska inżynierskie w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej,
  • praca w instytucjach zajmujących się planowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji z zakresu inżynierii środowiska,
  • praca w zakładach wykonawstwa i eksploatacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, a także systemów centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji,
  • urzędnik, inspektor sanitarny, inspektor ochrony środowiska w jednostkach administracji publicznej,
  • biura projektowe – asystent projektanta,
  • branżowe firmy handlowe – handlowiec, doradca techniczny.

Inżynieria środowiska to interdyscyplinarne wykształcenie!

Co po maturze? Inżynieria środowiska to przyszłościowa branża i studia dla ludzi ciekawych świata

Co po maturze? Inżynieria środowiska to przyszłościowa branża i studia dla ludzi ciekawych świata