// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Architektura krajobrazu – studia II stopnia

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

STUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne 

ikona-studia-II-stopnia

Na studia drugiego stopnia przyjmowani są absolwenci studiów inżynierskich kierunku architektura krajobrazu i absolwenci kierunków pokrewnych. Kandydat, który ukończył kierunek pokrewny, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osoba na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

ikona-specjalnosc
SPECJALNOŚCI:

 • PROJEKTOWANIE I URZĄDZANIE KRAJOBRAZU

Jako absolwent kierunku będziesz posiadał wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych i sztuk pięknych. Połączysz wiedzę z tych obszarów oraz będziesz umiał stosować podejście systemowe w projektowaniu i urządzaniu obiektów architektury krajobrazu. Zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty przyrodnicze, historyczne, artystyczne, społeczne i ekonomiczne, zaprojektujesz złożone obiekty architektury krajobrazu oraz zrealizujesz tego typu projekty używając odpowiednich metod, technik i narzędzi. Będziesz posiadał umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie:

 • kształtowania krajobrazu w skali regionu, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych;
 • kształtowania krajobrazu w skali miejscowej, w tym w zakresie ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych
 • kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym w otoczeniu budowli inżynierskich.

Będziesz przygotowany do współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • pracownik w pracowniach projektowych zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • pracownik firm realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • urzędnik w jednostkach administracji publicznej,
 • pracownik jednostek opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne,
 • pracownik zarządów parków narodowych i krajobrazowych, instytucji badawczych i ośrodków badawczo-rozwojowych,
 • pracownik instytucji zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu,
 • samodzielna praktyka projektowa.