// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Jako świeżo upieczony inżynier wśród zalet studiowania tego kierunku mogę wymienić szeroki dostęp do aparatury i specjalistycznego sprzętu – mówi inż. Aleksandra Ziniewicz, studentka I semestru studiów II stopnia na kierunku biotechnologia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – Oprócz wiedzy teoretycznej mamy sporo zajęć praktycznych – jest bardzo ciekawie – dodaje inż. Natalia Kowalczyk, studentka III semestru studiów II stopnia na kierunku biotechnologia.

Biotechnologia to jeden z dziewięciu kierunków studiów I i II stopnia, jakie prowadzi Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

– Biotechnologia zajmuje się wykorzystaniem produktów naturalnych oraz żywych organizmów, w tym bakterii i grzybów lub produkowanych przez nich enzymów, w przemyśle i w nauce – informuje dr hab. Monika Kalinowska, prof. PB, Kierownik Katedry Chemii, Biologii i Biotechnologii na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Interesujesz się biologią, chemią, nowoczesnymi technologiami i chcesz: 

 • studiować w nowoczesnych laboratoriach i zdobywać umiejętności, które potem wykorzystasz w pracy zawodowej?
 • projektować instalacje stosowane w przemyśle biotechnologicznym?
 • uczestniczyć w krajowych i zagranicznych praktykach i stażach w firmach związanych z biotechnologią?
 • studiować za granicą w ramach programu Erasmus+?
 • rozwijać zainteresowania w studenckich kołach naukowych?

To kierunek biotechnologia jest właśnie dla Ciebie!

– Najlepsza rzeczą, którą możemy zdobyć na tym kierunku jest praktyka – przekonuje Grzegorz Sawicki, student studiów I stopnia kierunku biotechnologia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – W około 70% mamy zajęcia praktyczne związane z laboratoriami. Ich pracownicy i nasi nauczyciele akademiccy są bardzo pomocni – wszystko potrafią wytłumaczyć.

Kolory biotechnologii

Biotechnologia zajmuje się wykorzystaniem produktów naturalnych oraz żywych organizmów, w tym bakterii i grzybów lub produkowanych przez nich enzymów, w przemyśle i w nauce – informuje dr hab. Monika Kalinowska, prof. PB, Kierownik Katedry Chemii, Biologii i Biotechnologii na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – Metody biotechnologiczne wykorzystywane są od tysiącleci np. w procesach fermentacyjnych przy produkcji piwa, wina, sera, jogurtów, kiszonek, chleba.

Obecnie mnogość zastosowań biotechnologii jest tak duża, że podzielono ją na sektory, przypisując im określone kolory: 

biotechnologia biała zajmuje się wykorzystaniem mikroorganizmów (bakterii, grzybów lub produkowanych przez nich enzymów) w produkcji substancji chemicznych, materiałów, biopaliw. Procesy przemysłowe oparte na biotechnologii są bardziej przyjazne środowisku i mniej kosztowne niż tradycyjne, co wiąże się z niższym zużyciem energii, oszczędnością surowców i redukcją ilości odpadów, czyli pozwala na prowadzenie procesów przemysłowych zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju,

biotechnologia zielona wykorzystywana jest np. w rolnictwie. Ten sektor biotechnologii związany jest z wykorzystywaniem inżynierii genetycznej do produkcja roślin, chowu zwierząt tak były m.in. przystosowane do warunków środowiska, odporne na choroby.

biotechnologia czerwona to  produkcja nowych leków, szczepionek oraz rozwój diagnostyki molekularnej czyli ściśle związana jest z farmacją i medycyną. Obecnie większość bioleków jest wytwarzana przy udziale genetycznie zmodyfikowanych bakterii czy drożdży, 

biotechnologia niebieska jest związana z biotechnologią wód,

biotechnologia fioletowa wiąże się z ustawodawstwem dotyczącym biotechnologii.

– Studiowanie biotechnologii daje duże możliwości – mówi inż. Natalia Kowalczyk, studentka III semestru studiów II stopnia na kierunku biotechnologia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – Oprócz wiedzy teoretycznej mamy sporo zajęć praktycznych – jest bardzo ciekawie. Biotechnologia to bardzo szeroka dziedzina poczynając od biologii, chemii po wiedzę bardziej techniczną. Osobiście zawsze interesowałam się chemią i z tą dziedziną wiążę swoją przyszłość.

Biotechnologia jest źródłem wielu współczesnych produktów, takich jak chipy DNA, GMO, biosensory, szczepionki, leki, biopreparaty, ale także nowoczesne testy i metody diagnostyki molekularnej. Produkty te wykorzystywane są medycynie, farmacji, ochronie środowiska, rolnictwie, produkcji żywności, kosmetyków czy też alternatywnych źródeł energii.

– Ukończenie biotechnologii daje nam możliwość pracy w wielu dziedzinach – od biologii molekularnej po inżynierię genetyczną – potwierdza Aleksandra Ziniewicz, studentka I semestru studiów II stopnia na kierunku biotechnologia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. –  Jeżeli ktoś bardziej pasjonuje się chemią może zająć się chemią składników naturalnych, czyli badaniem wielu substancji, które otaczają nas na co dzień!

Co studiują studenci kierunku biotechnologia?

Biotechnologia to nauka interdyscyplinarna, dlatego studenci tego kierunku zdobywają specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności na takich przedmiotach jak

 • biologia molekularna
 • inżynieria genetyczna
 • enzymologia
 • kultury komórkowe roślin i zwierząt
 • mikrobiologia
 • chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia analityczna,
 • biochemia
 • toksykologia
 • biofizyka
 • procesy fermentacyjne
 • techniki separacji i oczyszczania bioproduktów
 • modelowanie procesów biotechnologicznych
 • technologie produkcji biopaliw

Przedmioty te prowadzone są w postaci laboratoriów, pracowni specjalistycznych, projektów oraz wykładów.

– Przywiązujemy wagę do tego, żeby studenci zdobyli bardzo wysokie umiejętności praktyczne, dlatego na studiach zarówno I jak i II stopnia około 70% to zajęcia praktyczne – podkreśla dr hab. Monika Kalinowska, prof. PB, Kierownik Katedry Chemii, Biologii i Biotechnologii na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Studenci już od I semestru studiów I stopnia są przekonani, że to najlepszy sposób zdobywania wiedzy.

– Moim zdaniem, doświadczenia wykonywane podczas zajęć, mogą się przydać w przyszłej pracy zawodowej – mówi Grzegorz Sawicki, student biotechnologii. – Laboratoria na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej są bardzo dobrze wyposażone.  

Zajęcia w laboratoriach to klucz do sukcesu zawodowego

Zajęcia na kierunku biotechnologia odbywają się w nowoczesnych laboratoriach w budynku Inno-Eko-Tech Politechniki Białostockiej bogato wyposażonych w nowoczesny sprzęt laboratoryjny. Studenci pracują indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych. Korzystają ze sprzętu, który jest wykorzystywany w nowoczesnych laboratoriach biotechnologicznych, chemicznych i biologicznych, więc uzyskują znakomite przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.

Czego uczą się studenci na takich zajęcia:

 • prowadzenia hodowli in vitro komórek i tkanek roślinnych, zwierzęcych i ludzkich,
 • wykonywania analiz mikrobiologicznych próbek żywności, powietrza, wody, gleby,
 • przeprowadzania izolacji makromolekuł (DNA, RNA, białka) z materiału biologicznego a następnie jej analizy z zastosowaniem metod molekularnych (PCR, trawienie enzymami restrykcyjnymi),
 • prowadzenia procesów syntezy chemicznej, ekstrakcji, destylacji, separacji i oczyszczania bioproduktów,
 • prowadzenia procesu fermentacji z zastosowaniem bioreaktorów,
 • wykonywania pomiarów z zastosowaniem chemicznych metod analitycznych (instrumentalnych, spektroskopowych, chromatograficznych),
 • tworzenia raportu końcowego z przeprowadzonego eksperymentu

Wielu studentów kierunku biotechnologia interesuje się badaniami naukowymi, pisaniem projektów naukowych, publikacji naukowych, uczestnictwem w konferencjach naukowych. Z myślą o nich na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku działa 18 studenckich kół naukowych, a trzy z nich powstały ściśle z myślą o studentach biotechnologii, są to koło naukowe Helisa, koło naukowe biotechnologów sanitarnych oraz koło naukowe Biotech.

– Studenci mogą rozwijać swoje pasje naukowe, zdobywać dodatkową wiedzę oraz umiejętności pracy laboratoryjnej dzięki udziałowi w kołach naukowych – podkreśla dr hab. inż. Grzegorz Świderski z Katedry Chemii, Biologii i Biotechnologii na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – W kołach skupiających studentów biotechnologii realizowane są różne projekty naukowo-badawcze, studenci prowadzą różne zajęcia edukacyjne w szkołach ponadpodstawowych.

Każdy student może dołączyć do wybranego koła naukowego.

– Mamy możliwości pisania artykułów naukowych razem z naszymi prowadzącymi, co na pewno jest bardzo rozwijające – twierdzi Natalia Kowalczyk, studentka III semestru studiów II stopnia na kierunku biotechnologia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Perspektywy zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku biotechnologia 

 • w laboratoriach jako laborant, analityk, specjalista ds. jakości, specjalista ds. analiz, czy też pracownik naukowy w firmach z sektora life-science czyli biotechnologicznych, chemicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, przemysłu rolno-spożywczego lub z obszaru ochrony środowiska
 • w firmach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska (oczyszczalnie ścieków, kompostownie odpadów, firmy recyklingowe),
 • w firmach zajmujących się produkcją biopaliw (ciekłych, stałych i gazowych) oraz biokomponentów z biomasy,
 • w firmach projektowych zajmujących się projektowaniem obiektów i urządzeń z obszaru biotechnologii przemysłowej
 • w firmach doradczych z branży biotechnologicznej, chemicznej, biologicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej
 • w urzędach zajmujących się tworzeniem ustawodawstwa w zakresie biotechnologii, biurach patentowych,
 • w instytutach badawczo-naukowych
 • w firmach bioinformatycznych
 • w centrach transferu technologii

– Na pewno zwiążę swoją przyszłość z biotechnologią – mówi Grzegorz Sawicki. – Uważam, że to przyszłościowy kierunek, po którym jest dobrze płatna praca. Już podczas studiów w Politechnice Białostockiej, uczelnia umożliwia wyjazdy na staże za granicę!

Biotechnologia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowiska Politechniki Białostockiej to 3,5-letnie studia inżynierskie, a w dalszej kolejności 1,5-letni studia magisterskie.

Podczas rekrutacji na biotechnologię brane są pod uwagę przedmioty takie:

 • matematyka,
 • przedmiot do wyboru (fizyka, chemia lub biologia)
 • język obcy nowożytny.

Wielu studentów biotechnologii kontynuuję edukację w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej (czyli podejmuje studia III-ego stopnia).

(mk)