// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Mechanika i budowa maszyn – studia II stopnia

Wydział Mechaniczny

STUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

ikona-studia-II-stopnia

Kandydat musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

ikona-specjalnosc
SPECJALNOŚCI:
  • MECHANIKA I INFORMATYKA STOSOWANA,
  • POJAZDY SAMOCHODOWE,
  • SYSTEMY ENERGETYKI CIEPLNEJ.

Na tym kierunku zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu mechaniki, optymalnego projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn z zastosowaniem systemów CAD/CAM/CAE i zintegrowanych systemów wytwórczych. Będziesz dysponował wiedzą z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością w procesach wytwórczych.

Kończąc interdyscyplinarną specjalność mechanika i informatyka stosowana będziesz umiał połączyć współczesną mechanikę z informatyką stosowaną w praktyce przemysłowej. Uzyskasz wiedzę z zakresu mechaniki materiałów i konstrukcji, nowoczesnych technologii oraz eksploatacji urządzeń. Będziesz umiał wykorzystywać zaawansowane techniki modelowania CAD, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie z użyciem systemów CAM oraz analiz numerycznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych w praktyce inżynierskiej.

Jako absolwent specjalności pojazdy samochodowe będziesz miał wiedzę w zakresie: budowy i obsługi pojazdów, badań eksperymentalnych (stanowiskowych i drogowych) oraz diagnostycznych, badań symulacyjnych w dziedzinie inżynierii ruchu pojazdów, dynamiki pojazdów i ich zespołów, zaawansowanego projektowania pojazdów, zastosowania techniki komputerowej w konstrukcji i eksploatacji pojazdów. Będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcji pojazdów i maszyn roboczych oraz ich zespołów, biurach badawczych i projektowych, usługach motoryzacyjnych, administracji państwowej i samorządowej, towarzystwach ubezpieczeniowych i przedsiębiorstwach transportowych.

Ukończenie specjalności systemy energetyki cieplnej da gruntowne przygotowanie inżynierskie z zakresu energetyki cieplnej, chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji, kriotechniki, energetyki odnawialnej i niekonwencjonalnej. Ponadto będziesz dysponował wiedzą, kompetencjami i umiejętnościami praktycznymi umożliwiającymi ubieganie się o specjalistyczne uprawnienia zawodowe, certyfikaty oraz świadectwa kwalifikacji związane z branżą energetyczną i chłodniczą. Jako specjalista tej branży znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń i systemów techniki cieplnej i chłodnictwa, pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • konstruktor, technolog,
  • stanowiska wymagające wiedzy w zakresie wykorzystania współczesnych systemów CAD, CAE oraz CAM,
  • praca w zakładach przemysłowych obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych, biurach konstrukcyjnych oraz firmach projektowych,
  • praca na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie budowy, obsługi, naprawy i eksploatacji maszyn i pojazdów oraz specjalistycznego oprzyrządowania technologicznego,
  • praca w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się doradztwem oraz upowszechnianiem wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii wytwarzania.

Kierunek, który uzyskał EUR-ACE® Label – certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Jest on modernizowany i dopasowywany do aktualnych wymogów rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.