// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Logistyka, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria meblarstwa oraz turystyka i rekreacja – Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oferuje sześć kierunków studiów pierwszego stopnia, w tym unikalne w skali kraju: zarządzanie i inżynierię usług. Wszystkie zapewniają studentom praktyczne umiejętności i dyplom, który ma ogromną wartość na rynku pracy. O tym, dla kogo są te studia, a także o wszechstronnym przygotowaniu absolwentów WIZ mówi dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

 

Z artykułu dowiesz się:

  • jakie kierunki studiów oferuje Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
  • czego można się nauczyć na jedynym w Polsce kierunku zarządzanie i inżynieria usług
  • jak Wydział wspiera studentów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności
  • o bliskiej współpracy Wydziału z firmami regionalnymi
  • o międzynarodowych przedsięwzięciach Wydziału
  • o perspektywach zawodowych absolwentów WIZ

Pani Dziekan, co wyróżnia Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej?

Dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania PB: Połączenie inżynierii – czyli wiedzy związanej z rozwojem techniki i technologii – z zarządzaniem, czyli dyscypliną, która odnosi się do nauk społecznych, tworzy wyjątkowe interdyscyplinarne podejście, które zdecydowanie wyróżnia nasz wydział. Proponujemy tutaj zarówno kierunki inżynierskie, jak i licencjackie. Nasi studenci poznają narzędzia inżynierskie, ale też uczą się, jak zarządzać ludźmi i optymalizować koszty. Zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii i finansów, prawa i zarządzania, a więc kompetencje miękkie, związane z zarządzaniem i komunikacją, jak również umiejętności tzw. twarde, które są niezbędne w zawodzie inżyniera.

Warto też podkreślić, że w Polsce mamy jedynie dwa wydziały inżynierii zarządzania. Drugi funkcjonuje na Politechnice Poznańskiej.

W ofercie dydaktycznej Wydziału Inżynierii Zarządzania jest 6 kierunków studiów. Czy możemy przybliżyć ich specyfikę?

To kierunki inżynierskie, takie jak: logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria usług oraz inżynieria meblarstwa, a także dwa kierunki licencjackie: turystyka i rekreacja, zarządzanie. (sprawdź ofertę kierunków WIZ PB)

Największym zainteresowaniem kandydatów cieszy się obecnie logistyka. To zdecydowanie kierunek przyszłości, który jest związany z trwającym od kilku lat dynamicznym rozwojem branży logistycznej. Logistyk to specjalista zajmujący się m.in. zarządzaniem procesem planowania i przepływu surowców, półproduktów i produktów. Może planować wielkość produkcji, zaopatrzenie, obsługę magazynów, czy zapewniać transport dla gotowych wyrobów. Zna nowości związane z systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie oraz posługuje się językami obcymi. Przy tym to osoba kreatywna i lubiąca wyzwania.

Na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej dołożyliśmy starań, aby jeszcze dodatkowo uatrakcyjnić te studia. Od przeszło sześciu lat współpracujemy z chińskim uniwersytetem Zhejiang University Ningbo Institute of Technology. Wspólnie założyliśmy Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach i organizujemy letnią szkołę dla studentów i doktorantów. Studenci z Białegostoku wyjeżdżają do Ningbo – jednego z największych portów świata – i na uczelni chińskiej uczą się logistyki w wydaniu makro. Natomiast studenci z Chin przyjeżdżają na naszą uczelnię, aby poznać europejskie trendy w logistyce.

Równie ciekawym i rozwojowym kierunkiem jest zarządzanie i inżynieria usług. Tego kierunku nie oferuje żadna inna uczelnia wyższa w Polsce! Jako jedyni w kraju kształcimy studentów w zakresie planowania biznesowego, uwzględniającego stronę techniczną, organizacyjną, marketingową i finansową. Przy czym postawiliśmy mocny akcent na rozwój umiejętności z sektora IT. Studenci w trakcie studiów poznają więc wachlarz narzędzi informatycznych, które są wykorzystywane w projektowaniu, planowaniu, realizacji i zarządzaniu usługami. Sektor usług rozwija się w Polsce równie prężnie co branża logistyczna, w związku z tym kierunek zarządzanie i inżynieria usług to ewidentnie kierunek przyszłością.

Warto też pochwalić się międzynarodowymi akredytacjami, które Wydział Inżynierii Zarządzania zdobył dla dwóch kierunków studiów. Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz logistyka otrzymały europejskie certyfikaty European Accredited Engineer (EUR-ACE®). To dokument rozpoznawalny we wszystkich krajach europejskich. Stanowi potwierdzenie zgodności programu studiów z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Znak EUR-ACE®  gwarantuje wysoką jakość programów studiów technicznych, a absolwentom akredytowanych kierunków pozwala na uzyskanie tytułu Inżyniera Europejskiego.

Wiele mówimy o praktycznej stronie kierunków inżynierskich na Politechnice Białostockiej. Czy studenci Wydziału Inżynierii Zarządzania przechodzą w trakcie studiów praktyki i staże w przedsiębiorstwach branżowych?

Każdy nasz student jest zobowiązany do tego, żeby takie praktyki odbyć. Może samodzielnie wybrać przedsiębiorstwo, z którym chciałby współpracować lub skorzystać z proponowanej przez Wydział listy przedsiębiorstw partnerskich.

Wydział Inżynierii Zarządzania prowadzi ożywioną i niezwykle owocną współpracę z przedstawicielami tzw. otoczenia gospodarczego. To największe firmy branżowe, które działają w naszym regionie. Zapraszamy przedsiębiorstwa do współtworzenia planu studiów i szeroko konsultujemy treści, które pojawiają się w procesie dydaktycznym. Firmy pomagają nam modernizować i uatrakcyjniać zajęcia dla studentów, m.in. umożliwiają warsztaty i seminaria ze specjalistami-praktykami, współorganizują wizyty studyjne w zakładach, a także wskazują najbardziej pożądane tematy prac inżynierskich czy też magisterskich.

Mało tego, na prośbę biznesu, wprowadzamy nowe specjalności oraz kierunki. Na kierunku zarządzanie, już na pierwszym stopniu studiów, proponujemy wybór dwóch specjalności: marketing internetowy w biznesie oraz narzędzia analityczne. Natomiast na prośbę regionalnych producentów mebli prowadzimy wspólnie z Instytutem Leśnym na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku kierunek inżynieria meblarstwa.

Zdarza się też, że przedsiębiorcy wspierają działalność wydziałowych studenckich kół naukowych.

Przykładem takiej udanej współpracy jest Dzień Logistyki, organizowany w tym roku po raz czwarty przez SKN LogiSQUAD. To wspaniałe przedsięwzięcie chętnie wpierane przez takie firmy jak Jeronimo Martins Polska S.A., British American Tabacco, koncern Jungheinrich oraz grupę Fiege – czyli specjalistów w zakresie łańcuchów dostaw.

Na Wydziale Inżynierii Zarządzania prężnie działa 13 studenckich kół naukowych! Cieszę się, że nasi studenci mają w nich okazję poszerzać swoją wiedzę i zainteresowania. Specjalnie z myślą o nich wydajemy wydziałowe czasopismo „Akademia Zarządzania”. Nasi studenci mogą w nim publikować swoje pierwsze artykuły naukowe, które powstają m.in. we współpracy z mentorami z kół naukowych. W ten sposób stawiają pierwsze kroki w dalszym rozwoju kariery.

Czym dzisiejsze studia na Wydziale Inżynierii Zarządzania różnią się od tych, jakie pamiętają rodzice obecnych kandydatów na studia?

Myślę, że rodzicom naszych kandydatów studia kojarzą się przede wszystkim ze zdobywaniem wiedzy z książek, podręczników. Natomiast obecnie stawiamy na współpracę z praktykami biznesu, którą realizujemy poprzez wizyty studyjne i liczne spotkania w ramach procesu dydaktycznego. Nasi studenci zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną.

Starsze pokolenia absolwentów Wydziału nie miały też tak szerokiej możliwości współpracy z instytucjami międzynarodowymi. Obecnie umiędzynarodowienie studiów, otwarcie się wymianę doświadczeń z uczelniami na całym świecie jest sprawą priorytetową. Zajęcia i wykłady na Wydziale Inżynierii Zarządzania prowadzą profesorowie wizytujący z różnych ośrodków akademickich. Dotyczy to zarówno zajęć objętych programem studiów, jak i dodatkowych zajęć fakultatywnych dla studiów. Poza tym nasi studenci mogą korzystać z programów podwójnego dyplomowania, programu Erasmus+ oraz polsko-chińskiej szkoły letniej.

Absolwenci starszych roczników nie mają też za sobą doświadczenia związanego z kształceniem zdalnym, z realizacją którego poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Mogę z dumą powiedzieć, że Wydział Inżynierii Zarządzania jako pierwszy na Politechnice Białostockiej – a z pewnością byliśmy w tym zakresie pionierem również w skali kraju – przeprowadził zdalną obronę rozprawy doktorskiej.

Jakimi cechami powinien charakteryzować się kandydat na studia na Wydziale Inżynierii Zarządzania?

Myślę, że powinna być to osoba otwarta i ciekawa świata, która chciałaby zdobywać wiedzę w wybranym przez siebie obszarze, ale także poznawać ciekawych ludzi, a nawet odwiedzać różne kraje. Powinna być odważna w podejmowaniu nowych wyzwań. Angażować się w różnego rodzaju inicjatywy, niekoniecznie związane stricte z zajęciami na uczelni.

Natomiast jeśli chodzi o mocne strony i przedmioty, które znamy z programu szkoły średniej, to wiadomo, że na studiach na Politechnice Białostockiej przyda się matematyka. Ale na Wydział Inżynierii Zarządzania zapraszam też maturzystów, którzy lubią geografię i wiedzę o społeczeństwie – dla was są takie kierunki, jak zarządzanie oraz turystyka i rekreacja. Dobre wyniki z egzaminów z chemii, biologii czy fizyki pomogą w rekrutacji na inżynierię meblarstwa. Natomiast jeśli ktoś lubi fizykę lub informatykę to zapraszam na kierunki: logistyka, zarządzanie inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynierię usług.

Nasz Wydział przygotowuje młodych ludzi do szerokiego wachlarza zawodów, poszukiwanych obecnie na rynku pracy. Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, przedsiębiorstwach zarządzających, a także przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych. Naszym studentom pokazujemy też drogę do otwarcia własnej firmy. Dlatego gorąco zapraszam na studia na Wydziale Inżynierii Zarządzania!