// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Maria Czaban i Adrian Sikora są studentami kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Po zdobyciu dyplomu inżyniera kontynuują naukę na studiach magisterskich.
Przekonują, że studia II stopnia to sposób na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy nabytej na studiach I stopnia oraz etap niezbędny do uzyskania uprawnień budowlanych – niezwykle przydatnych w budowaniu kariery zawodowej.
 

Na studiach magisterskich tak naprawdę kontynuujemy to, czego nauczyliśmy się na inżynierce. Jednak ich ukończenie wiąże się z otwartą furtką do uprawnień budowlanych, dzięki którym będziemy mogli projektować różnego typu instalacje oraz je zatwierdzać. Z dyplomem magistra, praktyką zawodową i uprawnieniami, stajemy się samodzielną jednostką, która może w pełni wykonywać dany zawód i projektować instalacje elektryczne bądź oświetleniowe, w zależności od specjalizacji, którą wybierzemy – mówi inż. Maria Czaban, studentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Lepsze perspektywy rozwoju na przyszłość to główny powód, dla którego coraz więcej inżynierów decyduje się na podjęcie studiów II stopnia. Wysiłek włożony w dodatkowe 1,5 roku do 2 lat studiów może przynieść bardzo wymierne korzyści! Absolwenci Politechniki Białostockiej z dyplomem magistra inżyniera otrzymują odpowiednio większe wynagrodzenie. Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku elektrotechnika uprawnia do ubiegania się o uzyskanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi oraz projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oferuje studia II stopnia na dwóch kierunkach: elektrotechnice oraz elektronice i telekomunikacji. Na tym pierwszym studenci mogą wybrać jedną z dwóch specjalizacji: elektroenergetyka i technika świetlna, bądź automatykę przemysłową i technikę mikroprocesorową.

Obie specjalizacje są ściśle powiązane z rozwojem technologicznym i zdobywaniem wiedzy w obszarze najnowszych rozwiązań z zakresu elektrotechniki.

Na tym kierunku studenci ugruntowują swoją wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania elektromechanicznych systemów napędowych; zaawansowanych technik pomiarowych w elektrotechnice; stosowania zaawansowanych struktur programowalnych; techniki świetlnej; urządzeń elektroenergetycznych, automatyki zabezpieczeniowej oraz zakłóceń w układach elektroenergetycznych. Wykonują projekty i uczą się metodyki badań inteligentnych instalacji: oświetleniowych, fotowoltaicznych i fototermicznych. W programie studiów znajdują się takie przedmioty, jak: Nowoczesne źródła światła, Inteligentne Instalacje Oświetleniowe, Systemy sterowania, Zakłócenia w układach elektroenergetycznych, Inżynieria materiałowa, Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych).

Co ważne dzięki ścisłej współpracy Wydziału Elektrycznego z przedsiębiorstwami branżowymi, program studiów jest stale unowocześniany i dostosowywany do wymagań rynku pracy. Firmy będące członkami Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego współtworzą treści studiów, organizują studentom szkolenia oraz praktyki.

Studenci mają też możliwość aktywnego włączenia się w prowadzone na wydziale prace badawczo-rozwojowe. To dodatkowy czynnik, sprawiający, że treści przekazywane na studia mają praktyczny charakter i są związane z realnymi i aktualnymi problemami technologicznymi.

Nie do przecenienia jest także świetnie wyposażona baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego, na którą składają się specjalistyczne laboratoria techniki oświetlenia, energoelektroniki, sieci energetycznych, odnawialnych źródeł energii, automatyki, systemów cyfrowych, nowych źródeł światła, techniki wysokich napięć. Zainstalowano tu także specjalny generator impulsowy, jeden z dwóch funkcjonujących w Polsce, do prowadzenia badań związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną i oddziaływaniem wysokich napięć na układy elektroniczne czy też panele fotowoltaiczne.

Doskonałą bazę dydaktyczną Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej docenia inż. Adrian Sikora.

Swoją wiedzę możemy poszerzać korzystając z różnego typu bardzo dobrze wyposażonych laboratoriów i dużego doświadczenia prowadzących. Na studiach II stopnia mamy też więcej projektów praktycznych, które są podwaliną tego, co będziemy robić w przyszłości – mówi Adrian Sikora.

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku elektrotechnika są przygotowani do pracy m.in. w średnich i małych zakładach pracy zajmujących się wytwarzaniem oraz użytkowaniem energii elektrycznej. Mogą być zatrudnieni na stanowiskach: energetyka, automatyka, konstruktora, projektanta, technologa.

Wielu studentów godzi studia magisterskie z pracą.

– Jest wielu pracodawców, którzy chętnie przyjmują studentów na powiedzmy 2-3 dni w tygodniu. Przede wszystkim po to, żeby przekonać się jak dany student pracuje, jak sobie radzi i w przyszłości zatrudnić go już na stałe. Władze Wydziału świetnie to rozumieją i tworzą elastyczny grafik zajęć. Wiele zajęć odbywa się w godzinach popołudniowych, dzięki czemu możemy rano pójść do pracy, a wieczorem na uczelnię – nie kolidujemy z czasem pracy i czasem nauki – mówi inż. Maria Czaban.

Absolwenci studiów drugiego stopnia mają też szerokie możliwości dalszego kształcenia, np. na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, a także w innych dyscyplinach oraz na kursach specjalistycznych.

Mówiąc o kierunkach studiów, które oferuje Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, warto podkreślić, że posiadają one międzynarodową akredytację EUR-ACE® (EURopean ACcredited Engineer). Uzyskanie certyfikatów EUR-ACE® Label uprawnia absolwentów do ubiegania się o wpisanie do Rejestru FEANI oraz uzyskanie tytułu Inżyniera Europejskiego.

Serdecznie zapraszamy na studia II stopnia na Wydziale Elektrycznym!

(mr)