// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Przełom stycznia i lutego to w Politechnice Białostockiej bardzo intensywny czas. Szczególnie dla studentów ostatnich lat studiów inżynierskich, którzy po ukończeniu siedmiu semestrów nauki składają swoje prace dyplomowe oraz podchodzą do egzaminów końcowych, tradycyjnie określanych mianem obrony pracy inżynierskiej. Jej pomyślny przebieg gwarantuje absolwentowi uczelni uzyskanie tytułu inżyniera oraz przywilejów z nim związanych. To przede wszystkim świetny start na rynku pracy, a także możliwość podjęcia studiów magisterskich, które otwierają dalszą drogę do zdobycia specjalności.

Jednym z broniących pracy inżynierskiej w semestrze zimowym 2023/2024 na kierunku budownictwo, na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej był Marek Mariański. Rozmawialiśmy z nim tuż po egzaminie.

– Temat mojej pracy inżynierskiej brzmi „Wpływ aktywacji termicznej popiołu lotnego z biomasy na właściwości kompozytów cementowych”. Ma to bardzo utylitarny charakter, ponieważ dzięki zastosowaniu popiołów lotnych z biomasy możemy przyczynić się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co ma bardzo ekologiczny charakter” – powiedział Marek Mariański.

Warto badać ten temat, bo ilość odpadów, które powstają przy spalaniu biomasy, będzie się zwiększać i już dziś należy znaleźć dla nich praktyczne zastosowanie. To także jedno z założeń strategii rozwoju branży energetycznej w naszym kraju.

Dyplomowa praca inżynierska na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku polega na samodzielnym opracowaniu rozwiązania np. projektowego, technologicznego, czy praktycznego. Nie może mieć charakteru odtwórczego. Żeby się w tym upewnić przed egzaminem dyplomowym prace są poddawane procedurze antyplagiatowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). Ponadto praca inżynierska powinna zawierać elementy warsztatu inżynierskiego, czyli obliczenia, rysunki techniczne, wykorzystanie obowiązujących norm, katalogów, cenników, aktów prawnych itp. W pracy dyplomowej inżynierskiej mogą występować elementy pracy badawczej, przy czym jej zakres powinien się ściśle wiązać z kierunkiem studiów. Powinna zawierać również aspekty aplikacyjne i jednoznacznie wskazywać wkład własny studenta przy opracowaniu i przygotowaniu pracy dyplomowej inżynierskiej.

– Polecam studia na Politechnice Białostockiej z tego powodu, że dzięki nim rozszerza się nam perspektywa. Zyskujemy wiedzę niezbędną do znalezienia dobrej pracy i samorozwoju – podkreślił świeżo upieczony dyplomant Politechniki Białostockiej.

Gratulujemy uzyskania tytułu inżyniera i życzymy samych sukcesów w karierze zawodowej!

Jeśli jesteście ciekawi jakie tematy rozwijają studenci Politechniki Białostockiej w swoich pracach inżynierskich, to oglądajcie nasze filmy z serii #jesteminżynieremPB!

Zasady pisania prac dyplomowych w Politechnice Białostockiej reguluje Zarządzenie nr  88/2022 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia  29 września 2022 roku w sprawie ustalenia „Zasad postępowania przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej na Politechnice Białostockiej”.

(oprac. mr)

obrona pracy inżynierskiej Mariana Mariańskiego. Zdjęcie grupowe komisji i dyplomanta Marek Mariański