// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Politechnika Białostocka uruchamia nowy kierunek studiów I stopnia – energetyka cieplna. Nabyta wiedza oraz umiejętności umożliwią absolwentowi staranie się o uzyskanie uprawnień budowlanych, instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, uzyskanie certyfikatu umożliwiającego realizację prac dotyczących urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz uprawnień instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w podstawowym zakresie.

– Uruchomienie tego kierunku studiów jest wydarzeniem o przełomowym charakterze w edukacji w obszarze energetyki. Po raz pierwszy udało się, i to właśnie na naszej Uczelni, przełamać najbardziej kluczowe ograniczenie występujące w działalności zawodowej w energetyce cieplnej, związane efektywnym przygotowaniem do zdobycia uprawnień zawodowych – mówi prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz, kierownik Katedry Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Dzięki współpracy Wydziału Mechanicznego i Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku powstał nowy wspólny kierunek kształcenia  – energetyka cieplna otwierający dostęp do wszystkich uprawnień zawodowych: budowlanych instalacyjnych, energetycznych oraz chłodniczych. Kierunkowi chce patronować związek pracodawców Krajowe Forum Chłodnictwa. Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej już ma akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do egzaminowania i certyfikacji personelu w zakresie chłodnictwa (tzw. certyfikat F-Gazowy).

– Co więcej – jesteśmy jedyną jednostką edukacyjną w kraju, która w ramach zajęć dydaktycznych, a zatem nieodpłatnie dla studentów, przygotowuje do zdobywania uprawnień zawodowych w dziedzinie chłodnictwa – mówi prof. Butrymowicz.

Absolwenci kierunku energetyka cieplna zdobędą wykształcenie sprofilowane w zakresie energetyki cieplnej, chłodnictwa i klimatyzacji. Będą posiadali interdyscyplinarne kompetencje zawodowe w obszarze czystych technologii energetycznych, technologii wytwarzania chłodu oraz zagadnień cieplno-przepływowych występujących w nowoczesnym przemyśle, inżynierii środowiska i budownictwie. Studenci poznają też programy CAD i CFD

W ramach specjalności Technologie energetyczne – absolwent uzyska kompetencje związane z technologiami siłowni energetycznych, technologiami konwersji energii odnawialnych oraz zagospodarowania energii odpadowych w przemyśle, budownictwie i ochronie środowiska.

W ramach specjalności Chłodnictwo i klimatyzacja – absolwent uzyska kompetencje z zakresu nowoczesnej techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej, pomp ciepła oraz innowacyjnych technologii chłodniczych.

Absolwent energetyki cieplnej będzie przygotowany do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i eksploatacją w obszarze energetyki cieplnej, chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła oraz przemysłu spożywczego i chemicznego.

Absolwenci tego kierunku uzyskują również kwalifikacje niezbędne do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w tej dziedzinie oraz podstawową wiedze niezbędną do pracy w środowisku międzynarodowym, obejmujące posługiwanie się językiem specjalistycznym, co pozwala na współpracę z firmami zagranicznymi.

– W zakresie pomp ciepła, chłodnictwa i klimatyzacji sytuacja na rynku pracy jest szczególna z uwagi na wymogi prawne UE – podkreśla korzyści ze studiowania tego kierunku prof. Butrymowicz.

 

– Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny jest bardzo duże w całej Polsce, w tym także w województwie podlaskim zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym – przypomina dr hab. Jolanta Piekut, prof. PB, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. – Od kilku lat obserwuje się silny rozwój technologii konwersji energii, w tym wykorzystujących źródła odnawialne, oraz rozwoju pro-ekologicznych technologii chłodniczych i klimatyzacyjnych. Dotychczasowe systemy pracujące w tym zakresie wymagają modernizacji lub wręcz zastąpienia nowymi, spełniającymi obowiązujące restrykcje związane z wykorzystaniem energii pierwotnej oraz oddziaływaniem na środowisko naturalne. W związku z tym należy się spodziewać, że w najbliższych latach będzie rosło zapotrzebowanie na nowe bardziej ekologiczne i bardziej ekonomiczne rozwiązania.

Przyjęcia kandydatów na studia pierwszego stopnia będą dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 

  • w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:
  • matematyka,
  • fizyka lub chemia,
  • język obcy nowożytny,
  • w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:
  • matematyka lub fizyka lub chemia,
  • język obcy nowożytny.

Przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek Energetyka cieplna odbywać się będzie w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem.

Rekrutacja na ten kierunek prowadzona jest przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Lista rankingowa jest tworzona na podstawie punktów obliczonych z wykorzystaniem wzoru rekrutacyjnego:

https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia/rekrutacja-na-studia-1-stopnia/wzor-rekrutacyjny/.     

https://www.youtube.com/watch?v=MC2itCbhJfU