// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Z technikum na Politechniki! Razem możemy więcej! Naszym celem jest zacieśnianie współpracy z regionalnymi szkołami ponadpodstawowymi, w szczególności technikami. Uczelnie podejmują działania wspólnie z Kuratorium Oświaty i organami prowadzącymi w ramach programu Zintegrowanej Strategii Umiejętności.

Wsparcie szkół!

Politechnika Białostocka będzie zawierać porozumienia ze szkołami, co pozwoli objąć patronatami klasy techników o profilach zgodnych z kierunkami kształcenia prowadzonymi na Uczelni.

Na dalszym etapie realizowane będą szczegółowe przedsięwzięcia, takie jak:

  • dodatkowe zajęcia dla uczniów techników oraz innych szkół średnich prowadzone przez pracowników Politechniki na terenie Politechniki lub Szkoły,
  • zajęcia dla uczniów organizowane na Uczelni z dostępem do bazy laboratoryjnej Uczelni,
  • opieka merytoryczna zapewniona przy dokonywaniu zmian w programach nauczania oraz przy organizacji konkursów szkolnych,
  • wspólne wydarzenia o charakterze popularno-naukowym, np. dni otwarte, warsztaty, pikniki, konferencje itd.
Oferta zajęć dodatkowych IV kwartał 2023 r.

Oferta zajęć Wydziału Architektury (PDF, 491 KB, otworzy się w nowej karcie)

Oferta zajęć Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku (PDF, 504 KB, otworzy się w nowej karcie)

Oferta zajęć Wydziału Elektrycznego (PDF, 447 KB, otworzy się w nowej karcie)

Oferta zajęć Wydziału Mechanicznego (PDF, 78 KB, otworzy się w nowej karcie)
Wydział Mechaniczny – szczegółowa oferta zajęć dla szkół

Zapisy na poszczególne zajęcia zaproponowane przez Wydziały poprzez kontakt mailowy bezpośrednio do osób odpowiedzialnych (podane w kolumnie kontakt oferty każdego z Wydziałów)


Koordynator działania projektowego
realizowanego w Politechnice Białostockiej

dr inż. Małgorzata Lelusz
m.lelusz [at] pb.edu.pl

Więcej: https://pb.edu.pl/via-carpatia/dzialania/ksztalcenie/z-technikum-na-politechniki/

Dofinansowano ze środków dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki, w ramach zadania pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”