// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Przyjęcie na studia poszczególne kierunki studiów odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

W przypadku niewypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów, Uczelnia zastrzega możliwość przesunięcia liczby miejsc między kierunkami. Decyzję o przesunięciach podejmuje Rektor.

Warunkiem uruchomienia kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest przyjęcie na I rok studiów co najmniej 30 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kształcenia podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega możliwość zmiany oferty edukacyjnej w zakresie kierunków studiów, na które prowadzona jest rekrutacja oraz specjalności na poszczególnych kierunkach studiów.

Utworzenie specjalności może nastąpić po zgłoszeniu się na nią minimum 30 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o utworzeniu specjalności podejmuje Dziekan.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego lub wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości.

W przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot z branych pod uwagę na danym kierunku, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najwyższą punktację.

Nazwa przedmiotu fizyka jest traktowana na równi z przedmiotem fizyka z astronomią.

Określenie „język obcy nowożytny” należy rozumieć zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.


Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia.

W przypadku kandydatów, którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości lub na egzaminie maturalnym w latach 2002, 2005 i 2006 przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym lub zdawali je tylko w części ustnej, przy obliczaniu sumy punktów (L) zostaną uwzględnione oceny ze świadectwa ukończenia szkoły. Przyjmuje się, że M lub O = 0,25 liczby punktów wynikających z przeliczenia oceny z brakującego przedmiotu.

W przypadku, gdy kandydat nie przystąpił do części rozszerzonej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje punkty za poziom podstawowy (wynikające ze świadectwa dojrzałości) oraz 0 punktów za poziom rozszerzony.

Kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej (IB) wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie oraz dyplomem matury europejskiej (EB) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Kandydatom posiadającym maturę dwujęzyczną w postępowaniu kwalifikacyjnym z języka obcego przyznaje się maksymalną liczbę 100 punktów z poziomu podstawowego. Do wyniku egzaminu z poziomu rozszerzonego dodaje się 10 punktów, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 punktów.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Czynności związane z rekrutacją na studia przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, powołane przez Dziekana Wydziału,  zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Rektora.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, może ustalić minimalną liczbę punktów wymaganą do przyjęcia na studia na poszczególnych kierunkach studiów.