// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Tryb rekrutacji

Tryb rekrutacji

NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

student trzyma kartkiWarunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia w Politechnice Białostockiej jest zarejestrowanie i zapisanie się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji, terminowe wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji oraz wskazanie przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i wpisanie uzyskanych wyników lub wgranie do systemu IRK skanu dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w przypadku świadectwa/dyplomu zagranicznego.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Tryb rekrutacji obowiązuje również cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim. Przyjęcia pozostałych cudzoziemców odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia ma możliwość zapisania się w IRK na dowolną liczbę kierunków studiów. W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów. Rektor może wyrazić zgodę na podjęcie przez kandydata studiów na dwóch kierunkach jednocześnie. W tym celu kandydat zobowiązany jest złożyć podanie w Dziale Dydaktyki i Rekrutacji do ostatniego dnia zapisów na wybrany kierunek i formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) określonego w harmonogramie rekrutacji.

Kandydat rejestrując się w IRK dokonuje zapisu na poszczególne kierunki studiów, wskazując priorytety. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zaznaczonymi przez kandydata priorytetami.

W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji, kandydat umieszczany jest na listach rankingowych wszystkich wybranych kierunków i w przypadku każdego kierunku ustalana jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia, zgodnie z liczbą oferowanych miejsc. Jeżeli kandydat został umieszczony na liście kandydatów zakwalifikowanych na więcej niż jednym kierunku, pozostawia się jego nazwisko tylko na liście rankingowej kierunku o najwyższym priorytecie. Wykreśla się go z list kierunków o niższych priorytetach.

Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia będą publikowane w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Kandydat zakwalifikowany na studia składa komplet dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania.

Kandydat, który w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego nie został przyjęty na studia stacjonarne na wybranych kierunkach, może zapisać się na studia niestacjonarne na tych kierunkach w ramach tej samej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.

Jeśli w ramach przeprowadzonej rekrutacji na kierunkach pozostaną wolne miejsca, Politechnika Białostocka może ogłosić rekrutację uzupełniającą na studia.

Kandydat zobligowany jest do sprawdzania informacji na swoim koncie w IRK. poprzez które będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji.