// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Studenci Politechniki Białostockiej kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym mogą korzystać z różnych form wsparcia finansowego.

Jest ono udzielane na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Białostockiej mogą korzystać z różnych form pomocy materialnej, w tym:

 • stypendium rektora
 • stypendium socjalnego dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 • zwiększenia stypendium socjalnego
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi
 • stypendium ministra.

Stypendia przyznawane są na semestr lub rok akademicki (na 9 miesięcy). Jeśli ostatni rok studiów trwa jeden semestr (zgodnie z planem studiów) stypendium jest przyznawane na okres semestru. Stypendia wypłacane są co miesiąc.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać świadczenia tylko na jednym wybranym przez siebie kierunku. Przy czym może otrzymywać wszystkie wymienione stypendia jednocześnie, jeśli spełni przesłanki do ich otrzymywania (mówi o tym przepis art. 93 z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. – z którym możesz zapoznać się tu: pb.edu.pl/studenci/finanse-i-stypendia.

Student Politechniki Białostockiej ma również możliwość otrzymania stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Może też aplikować o stypendium w Programie Odkrywcy Diamentów – inicjatywie Politechniki Białostockiej, której celem jest wspiera- nie studentów uzyskujących sukcesy w konkursach i innowacyjnych projektach.

Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego w postaci Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej.

Dokładną kwotę stypendium każda uczelnia ustala indywidualnie. Należy pamiętać, że wysokość stypendiów ustalana jest na okres roku akademickiego i może ulegać zmianie. Wysokość stypendiów uzależniona jest od wysokości środków, jakie uczelnia otrzymuje na ten cel z budżetu państwa.

Stypendium rektora

Ustawa gwarantuje obligatoryjne przyznanie przez uczelnię stypendium rektora, jeżeli zawnioskuje o nie student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium na wyższych latach może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.

Stypendium socjalne

Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta, określona wysokością dochodu na osobę w rodzinie studenta. Próg dochodu, uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne, ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta, dlatego nawet jeśli student znajdzie się w powyższej grupie, musi pamiętać o złożeniu wniosku, aby otrzymać stypendium socjalne.

W „szczególnie uzasadnionym przypadku” student może otrzymać zwiększenie stypendium socjalnego.

Stypendium dla studentów niepełnosprawnych

Studenci z aktualnymi orzeczeniami mogą złożyć wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością, niezależnie od posiadania orzeczenia mogą również uzyskać wsparcie w różnej postaci. Sprawdź katalog form wsparcia

Udzielaniem wsparcia zajmuje się Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami PB oraz Opiekunowie ds. Osób z Niepełnosprawnościami działający na wydziałach, w Bibliotece, w Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Informacje o stypendiach, szkoleniach, wydarzeniach, konkursach, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami są umieszczane na stronie: Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np. śmiercią lub chorobą członka rodziny, chorobą studenta, klęską żywiołową (pożar, powódź), urodzeniem dziecka, czy innymi okolicznościami losowymi, które mają znaczący wpływ na pogorszenie jego sytuacji życiowej.

Stypendium ministra

O stypendium ministra może ubiegać się student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Przyznawanie tego stypendium określają przepisy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17 000 zł. Stypendium wypłaca się jednorazowo, ze środków finansowych przekazanych uczelni na ten cel przez ministra.

Kiedy i gdzie należy złożyć wiosek o stypendium?

Wszystkie świadczenia przyznawane są na wniosek studenta. W terminie określonym w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej ( w przypadku ubiegania się o świadczenia od semestru zimowego to 15 października).

Od roku akademickiego 2020/2021 studenci i doktoranci składają wnioski stypendialne za pośrednictwem systemu USOSweb . Podkreślić należy, że w grupie tych ostatnich o stypendium ubiegać się mogą wyłącznie doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

W celu złożenia wniosku należy zalogować się do systemu USOSweb.

Po wypełnieniu wniosek należy:

 1. zarejestrować,
 2. wydrukować,
 3. podpisać,
 4. dostarczyć w wyznaczonym terminie wraz z kompletem wymaganych dokumentów do dziekanatu/sekretariatu. Do wniosku stypendialnego należy dołączyć ORYGINAŁY wgranych do systemu zaświadczeń i oświadczeń.

UWAGA! Samo zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia. Jest to wyłącznie czynność techniczna i nie stanowi złożenia wniosku.

Złożone w wersji papierowej wnioski stypendialne są weryfikowane przez pracowników dziekanatu/sekretariatu. Student/doktorant może zostać wezwany do uzupełnienia braków, jeżeli stwierdzi się, że dokumentacja jest niekompletna, natomiast w systemie USOSweb wniosek zostanie „cofnięty do poprawy” lub „cofnięty do uzupełnienia”. Status kompletnego, poprawnie złożonego w wersji papierowej wniosku zostanie zmieniony w systemie USOSweb na „Gotowy do rozpatrzenia”. Po zmianie statusu, student/doktorant otrzyma wiadomość e-mail. O ostatecznym rozstrzygnięciu wniosku student /doktorant poinformowany zostanie w decyzji administracyjnej wydanej w formie papierowej.

Szczegóły dotyczące pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022 zostaną zamieszczone we wrześniu br.
Pomocy w zakresie uzyskania świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów i doktorantów udzielają pracownicy Dziekanatu na właściwych wydziałach oraz Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki PB.