// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Łącznie 496 stron pojęć technicznych w języku polskim, angielskim ukraińskim! Opracowaliśmy 3-tomowy słownik specjalistycznej terminologii używanej we wszystkich dyscyplinach naukowych PB, i to w 3 językach! Publikacja powstała jako jedno z działań Laboratorium Innowacji Dydaktycznych, w ramach projektu pn. Doskonałość Dydaktyczna Uczelni oraz Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA.
 

Prace nad publikacją trwały rok i zaangażowanych w nią było 22 pracowników ze wszystkich wydziałów uczelni. „Podręcznik-słownik specjalistycznej terminologii w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i w dziedzinie nauk społecznych” to praktyczne kompendium wiedzy, głównie dla studentów i doktorantów z zagranicy.

Podręcznik stanowi przydatne narzędzie w procesie kształcenia i jest efektem działania „Hub Dydaktyki”, w ramach którego funkcjonuje „Laboratorium Innowacji Dydaktycznych”. Zarówno Hub, jak i Laboratorium wchodzą w skład projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, przy wsparciu  „Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” na podstawie zlecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Działanie 3. „Wymieńmy się tym, co najlepsze”.

Kierownikiem projektu jest dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej.

– Słownik ten ma na celu przede wszystkim przybliżenie podstawowych definicji i wyrażeń, niezbędnych w zdobywaniu kompetencji zawodowych. Został on podzielony na dziedziny naukowe oraz przynależne im dyscypliny, które funkcjonują w Politechnice Białostockiej. W ten sposób ułatwiamy studentom obcojęzycznym poszerzanie zasobu słów w zakresie specjalistycznej terminologii, która jest powszechnie używana. To podstawowe, ale praktyczne słownictwo, niezbędne w pracy przyszłego profesjonalisty – inżyniera – wyjaśnia ideę powstania podręcznika dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB.

A skąd w ogóle pomysł na takie techniczne, językowe ABC? Zwykle inspiracją do wdrażania nowych działań jest potrzeba, i tak było też w tym przypadku. Słownik powstał w odpowiedzi na oczekiwania naszych studentów zagranicznych, którzy chcą podwyższać swoje kwalifikacje i być bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy. To także rezultat zmieniającej się sytuacji geopolitycznej w Europie. Publikacja stanowi wynik długotrwałych konsultacji z pracownikami naukowymi, badawczymi, także tymi pracującymi na uczelniach w Ukrainie.

– Słownikiem mogą posługiwać się zarówno studenci, jak i kadra akademicka. Opracowanie to przyczyni się z pewnością do doskonalenia warsztatu naukowego i badawczego naszych pracowników, jak też znaczącego podwyższenia jakości kształcenia na kierunkach studiów oferowanych przez Politechnikę Białostocką – przekonuje Pani Prorektor.

W skład zespołu opracowującego niniejszą publikację weszli:

 • dr inż. Andrzej Andrzejewski (WE)
 • dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB (WE)
 • dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB (WM)
 • dr inż. Anna Falkowska (WM)
 • dr hab. Ewa Glińska, prof. PB (WIZ)
 • dr inż. Lech Grodzki (WE)
 • dr inż. Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz (WBiIS)
 • dr Joanna Karbowska-Chilińska (WI)
 • dr Andrzej Karpowicz, (WIZ)
 • dr hab. inż. Andrzej Koszewnik, prof. PB (WM)
 • dr inż. Joanna Krętowska (WBiIS)
 • dr Katarzyna Kuźmicz (WIZ)
 • dr inż. Anna Łupińska-Dubicka (WI)
 • mgr inż. arch. Katarzyna Matyszewska-Fuszara (WA)
 • dr Łukasz Nazarko (WIZ)
 • dr hab. inż. Dariusz Perkowski, prof. PB (WM)
 • dr inż. Piotr Prochor (WM)
 • dr inż. Małgorzata Rauba (WBiIS)
 • dr Izabela Senderacka (WM)
 • dr inż. Joanna Szydło (WiZ)
 • dr Magdalena Toczydłowska-Talarczyk (WA)
 • dr inż. Maria Walery, prof. PB (WBiIS)

Słownik opracowano o następujące dziedziny nauk Politechniki Białostockiej w ramach realizacji projektu pn. Doskonałość Dydaktyczna Uczelni w latach 2022–2023: 

 1. Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  1.1. Architektura i urbanistyka
  1.2. Automatyka, elektronika, elektrotechnika
  1.3. Informatyka techniczna i telekomunikacja
  1.4. Inżynieria biomedyczna
  1.5. Inżynieria lądowa, geodezja i transport
  1.6. Inżynieria mechaniczna
  1.7. Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
         1.7.1. Inżynieria środowiska
         1.7.2. Energetyka
 1. Dziedzina nauk rolniczych
  2.1. Nauki leśne
 1. Dziedzina nauk społecznych
  3.1. Ekonomia i finanse
  3.2. Nauki o zarządzaniu i jakości
 1. Dziedzina sztuki
  4.1. Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 1. Grupa przedmiotów ogólnych
  5.1. Matematyka
  5.2. Biologia
  5.3. Chemia
  5.4. Fizyka
 1. Grupa przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych (HES)
  6.1. Nauki społeczne
  6.2. Nauki humanistyczne

„Podręcznik-słownik specjalistycznej terminologii w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i w dziedzinie nauk społecznych” dostępny jest na stronach:  

(mz)