// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
W wyjątkowej jak na kwiecień, zimowej aurze, na Politechnice Białostockiej rozpoczęła się międzynarodowa szkoła letnia projektu GLOCAL. Przez najbliższe dwa tygodnie studenci z Polski, Litwy i Hiszpanii będą wspólnie uczyć się tego, jak projektować przestrzenie publiczne oraz obiekty przyjazne użytkownikom i tym samym podnieść jakość życia w mieście.

Już w 2019 roku Politechnika Białostocka (jako lider), Politechnika w Madrycie oraz Uniwersytet Nauk Stosowanych w Kłajpedzie zawiązały konsorcjum w ramach akcji Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego Programu Erasmus+. Wspólnie realizują projekt pod nazwą „GLOCAL – Innowacyjne kształcenie przyszłych inżynierów odpowiadające na problemy współczesnych miast”. Jego głównym celem jest wprowadzenie modernizacji do programów kształcenia na kierunkach technicznych, które prowadzone są na uczelniach partnerskich, w szczególności poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej i podnoszenia standardu życia w miastach.

Najważniejszym elementem projektu jest zorganizowanie międzynarodowych szkół letnich. Pierwsza obejmuje zajęcia stacjonarne na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej oraz w Universidad Politecnica de Madrid w Hiszpanii ( pomiędzy częściami stacjonarnymi studenci przejdą 3-tygodniowy kurs e-learningowy). Druga szkoła letnia zakłada pobyt studentów na uczelni litewskiej, naukę zdalną i ponownie zajęcia w Hiszpanii. Terminy obu szkół były przesuwane ze względu na pandemię. W końcu się udało i 4 kwietnia 2022 r. studenci z Polski, Litwy i Hiszpanii spotkali się w Białymstoku.

Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej studentów powitały władze uczelni oraz wydziału. Rektor dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk życzyła uczestnikom szkoły letniej wspaniałych doświadczeń i udanego pobytu w Białymstoku. Podkreślała, że tematyczne szkoły letnie to wyjątkowa forma rozwijania współpracy międzynarodowej, szansa na poznanie innych uczelni, dydaktyków, studentów i wreszcie krajów. O wzajemnym inspirowaniu się i dobrej współpracy w międzynarodowych grupach projektowych mówiła prorektor ds. współpracy międzynarodowej PB dr hab. inż. Dorota Anna Krawczyk, prof. PB. W powitaniu uczestników szkoły letniej wzięły udział także prodziekan ds. studenckich i kształcenia WBiNŚ dr inż. Małgorzata A. Lelusz i prodziekan ds. rozwoju i współpracy WBiNŚ dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska.

W szkole letniej projektu GLOCAL bierze udział łącznie 24 studentów z wydziałów inżynieryjnych (po 8 z każdej uczelni partnerskiej). To osoby, które przeszły przez rekrutację na macierzystej uczelni. Podczas 2 tygodni spędzonych na Politechnice Białostockiej będą uczestniczyć w wykładach, laboratoriach i warsztatach (do 15 kwietnia). W międzynarodowych grupach interdyscyplinarnych będą projektować obiekty służące lokalnej społeczności, na przykład zielone przystanki, kieszonkowe parki i place zabaw.

– Ocena dotychczasowych umiejętności absolwentów uczelni technicznych wykazała braki kompetencji w zakresie współpracy w zespołach wielobranżowych, zajmujących się złożonymi projektami interdyscyplinarnymi. Przykładem takich projektów, mogą być te, które prowadzą do poprawy jakości życia w mieście. Ich twórcy muszą uwzględniać skomplikowane uwarunkowania lokalizacyjne, techniczne, społeczne, prawne, ekologiczne, ochrony dziedzictwa kulturowego, kształtowania wizerunku i marki, itp. Tego właśnie chcemy uczyć naszych studentów – kreatywnego działania i współpracy w interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołach – aby działając lokalnie, myśleli globalnie – mówi dr inż. arch. Dorota Gawryluk z Wydziału Budownictwa i Nauki o Środowisku Politechniki Białostockiej, koordynatorka projektu GLOCAL.

W programie szkoły letniej projektu GLOCAL są też wycieczki studyjne m.in. do warszawskiego przedsiębiorstwa Dörken Delta Folie sp. z o. o., gdzie studenci obejrzą realizacje zielonych dachów oraz firmy FPP Enviro specjalizującej się w produkcji zielonych przystanków. Podczas spaceru po Białymstoku studenci obejrzą lokalne realizacje zielonych przystanków. Odwiedzą też Supraśl i, o ile pogoda pozwoli, kładki Śliwno-Waniewo nad rozlewiskami Narwi. Po pobycie na Politechnice Białostockiej studenci wrócą na macierzyste uczelnie, gdzie przejdą 3-tygodniowy kurs e-learningowy. Ponownie spotkają się po wakacjach na uczelni w Madrycie.

Zajęcia dla studentów szkoły letniej poprowadzą dydaktycy reprezentujący wszystkie trzy uczelnie partnerskie projektu GLOCAL. Opierać się będą o pomysły metodyczne i materiały dydaktyczne wypracowane dużo wcześniej, podczas warsztatów projektowych dla łącznie 24 nauczycieli akademickich z Polski, Litwy i Hiszpanii.

Efektem współpracy między dydaktykami jest m.in. monografia „The Future of the City”, wydana pod redakcją dr inż. arch. Doroty Gawryluk i dr hab. inż. Doroty Anny Krawczyk, prof. PB przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Białostockiej w 2021 roku.

– Monografia odzwierciedla tryb pracy dydaktyków, którzy zaangażowali się w pracę nad projektem GLOCAL. Mamy tu więc tematy ochrony dziedzictwa kulturowego, dostępności miasta i wykorzystania zielonej i niebieskiej infrastruktury w celu poprawy standardu życia mieszkańców – wyjaśnia dr inż. arch. Dorota Gawryluk.

Książka może być wykorzystywana jako podręcznik akademicki i cenne uzupełnienie treści przekazywanych studentom na kierunkach: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, budownictwo, inżynieria środowiska, architektura itp. Służyć może także projektantom, wykonawcom, urzędnikom administracji państwowej szczebla regionalnego i lokalnego, czy organizacjom społecznym zajmującym się zrównoważonym rozwojem miast i ich przyszłością. Monografię „The Future of the City” można pobrać bezpłatnie na stronie Oficyny Wydawniczej Politechniki Białostockiej. lub na stronach BIBLIOTEKI CYFROWEJ POLONA oraz CYFROWEJ WYPOŻYCZALNI Academica.

Wszystkie materiały dydaktyczne (sylabus kursu, materiały e-learningowe, e-laboratoria, branżowy e-słownik w 4 językach, książka oraz poradnik dobrych praktyk projektowych w wersji e-book) będą udostępnione bezpłatnie na stronie internetowej GLOCAL.

W przyszłości innowacyjny moduł GLOCAL zostanie włączony do programów uczelni partnerskich i oferowany studentom z różnych uniwersytetów jako przedmiot fakultatywny (6 ECTS). Wdrożenie tego modułu pozwoli zwiększyć atrakcyjność studiów technicznych, uzupełni program o nowoczesne osiągnięcia technologii ICT, wpłynie na powiązanie nauczania z praktycznymi aspektami odpowiadającymi na potrzeby europejskiego rynku pracy.

Projekt Glocal realizuje Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku wspólnie z Universidad Politecnica de Madrid (Hiszpania), Klaipedos Valstybine Kolegija (Litwa), przy wsparciu wielu firm i przedsiębiorstw z tych dwóch krajów. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 300 860 euro przyznane z programu Erasmus+, w ramach akcji KA2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”, partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego.

 

Oprac. mr