// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Zasady rekrutacji

Warunki rekrutacji:

Kierunek studiów Wydział Forma studiów Warunki rekrutacji
architektura WA stacjonarne Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie listy rankingowej według oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc przez kandydatów z tą samą oceną, decydować będzie średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

architektura wnętrz stacjonarne
architektura krajobrazu WBiNoŚ stacjonarne Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

  • w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów;
  • w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów.

 

 

automatyka i robotyka WM stacjonarne
BIM-modelowanie i zarządzanie informacją o budynku WBiNoŚ stacjonarne
biotechnologia stacjonarne
budownictwo stacjonarne, niestacjonarne
elektronika i telekomunikacja WE stacjonarne, niestacjonarne
elektrotechnika
gospodarka przestrzenna WBiNoŚ stacjonarne
informatyka WI stacjonarne, niestacjonarne
inżynieria biomedyczna WM stacjonarne
inżynieria rolno-spożywcza i leśna WBiNoŚ stacjonarne, niestacjonarne
inżynieria środowiska stacjonarne, niestacjonarne
leśnictwo stacjonarne, niestacjonarne
logistyka WiZ stacjonarne, niestacjonarne
matematyka stosowana WI stacjonarne
mechanika i budowa maszyn WM stacjonarne, niestacjonarne
mechatronika stacjonarne
zarządzanie WIZ stacjonarne, niestacjonarne
zarządzanie i inżynieria produkcji WIZ stacjonarne, niestacjonarne

 

Przyjęcie na poszczególne kierunki studiów odbędzie się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Warunkiem uruchomienia kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest przyjęcie na I rok studiów co najmniej 30 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kształcenia podejmuje Rektor.

W przypadku niewypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów, uczelnia zastrzega możliwość przesunięcia liczby miejsc między kierunkami. Decyzję o przesunięciach podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega możliwość zmiany oferty edukacyjnej w zakresie kierunków studiów, na które prowadzona jest rekrutacja oraz specjalności na poszczególnych kierunkach studiów.

Utworzenie specjalności może nastąpić po zgłoszeniu się na nią minimum 30 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o utworzeniu specjalności podejmuje Dziekan.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Czynności związane z rekrutacją na studia przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, powołane przez Dziekana Wydziału, zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Rektora.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, może ustalić minimalną liczbę punktów oraz minimalną ocenę na dyplomie ukończenia studiów i średnią z przebiegu studiów wymaganą do przyjęcia na studia na poszczególnych kierunkach studiów.