// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Tryb rekrutacji

TRYB REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia w Politechnice Białostockiej jest zarejestrowanie się i zapisanie się kandydata w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji, terminowe wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji oraz wprowadzenie oceny z dyplomu ukończenia studiów oraz średniej ocen ze studiów lub wgranie do systemu IRK skanu dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w przypadku dyplomu zagranicznego.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Przez złożenie dokumentów rozumie się doręczenie dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w tym terminie jest równoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej.

Tryb rekrutacji obowiązuje również cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim. Przyjęcia pozostałych cudzoziemców odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia mają możliwość zapisania się w IRK na dowolną liczbę kierunków studiów. W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów. Rektor może wyrazić zgodę na podjęcie przez kandydata studiów na dwóch kierunkach jednocześnie. W tym celu kandydat zobowiązany jest złożyć podanie w Dziale Dydaktyki i Rekrutacji do ostatniego dnia zapisów na wybrany kierunek i formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) określonego w harmonogramie rekrutacji.

Kandydat rejestrując się w IRK dokonuje zapisu na poszczególne kierunki studiów, wskazując priorytety. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zaznaczonymi przez kandydata priorytetami.

W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji, kandydat umieszczany jest na listach rankingowych wszystkich wybranych kierunków i w przypadku każdego kierunku ustalana jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia, zgodnie z liczbą oferowanych miejsc. Jeżeli kandydat został umieszczony na liście kandydatów zakwalifikowanych na studia na więcej niż jednym kierunku, pozostawia się jego nazwisko tylko na liście rankingowej kierunku o najwyższym priorytecie. Wykreśla się go z list kierunków o niższych priorytetach.

Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia będą opublikowane w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Kandydaci zakwalifikowani składają komplet dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania.

Kandydaci, którzy w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego nie zostali przyjęci na studia stacjonarne na wybranych kierunkach, mogą zapisać się na studia niestacjonarne na tych kierunkach w ramach tej samej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.

Jeśli w ramach przeprowadzonej rekrutacji na kierunkach pozostaną wolne miejsca, Politechnika Białostocka może ogłosić dodatkową rekrutację na studia.

Kandydat zobligowany jest do sprawdzania informacji na swoim koncie w IRK. poprzez które będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji.