// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Rusza 20. edycja Programu Stypendiów Pomostowych. To inicjatywa kierowana do tegorocznych maturzystów, którzy dostali się na studia na polskich uczelniach publicznych. Wnioski online przyjmowane będą do 16 sierpnia 2021 roku.

Stypendia Pomostowe to stypendia na studia dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości. W ramach programu można uzyskać stypendium od pierwszego roku studiów.

O stypendium ubiegać się mogą tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
  • pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jedno z rodziców pracowało w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lata;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż 100, liczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu Programu Stypendia Pomostowe;
  • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodzin znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w  przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.960 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2021).

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Kandydat do stypendium w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 roku wypełnia wniosek on-line. Jego wydrukowaną wersję, podpisaną, wraz z załącznikami przesyła do 23 sierpnia 2021 roku na adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022” (Segment IA) dostępny na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

XX edycję Programu Stypendiów Pomostowych ogłosiła Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Informacji o Programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
tel. (42) 632-59-91, 631-95-58

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odział Terenowy w Olsztynie
ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn
Paweł Mróz tel. (89) 524-88-95
Joanna Długołęcka tel. (89) 524-89-35