// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Kluczem do nowoczesnego nauczania jest zmiana sposobu myślenia nauczyciela oraz wyposażenie go w takie kompetencje, które pozwolą mu efektywne zaangażować studenta w proces dydaktyczny, także ten prowadzony w trybie zdalnym. Tak przedstawia się główna myśl pomysłodawców projektu ICT_EDUPAND oraz cel, który chcieli osiągnąć – wprowadzenie opracowanej metody na wybranych zajęciach na kierunku elektrotechnika. Do ich doświadczeń mogą sięgać wszyscy wykładowcy akademiccy.
 

Czy się to udało, będzie można ocenić podczas spotkania upowszechniającego efekty projektu, którego pełna nazwa brzmi: „Holistic approach towards problem-based ICT education based on international cooperation in pandemic conditions”. Prezentacja opracowanych materiałów wraz z ich omówieniem oraz przedstawienie różnych form zaangażowania przemysłu w proces dydaktyczny odbędzie się 22 maja na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej (ul. Wiejska 45 D, p. 007). Początek o godz. 10.15.

Międzynarodowy projekt ICT_EDUPAND należy do jednego z trzech przedsięwzięć Politechniki Białostockiej, które uczelnia zaproponowała w dodatkowym naborze wniosków ogłoszonym w programie Erasmus+, w reakcji na pandemię i zamknięcie szkół. Uczelniane inicjatywy znalazły się w pierwszej piętnastce najwyżej ocenionych! Na ich realizację Politechnika Białostocka pozyskała rekordową sumę 750 tys. euro. Środki te zostały przekazane Politechnice przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w ramach akcji 2, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze szkolnictwa wyższego.

Liderem projektu ICT_EDUPAND jest Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej. Partnerami – uczelnie z Norwegii, Serbii i Bułgarii oraz lokalne przedsiębiorstwa z otoczenia gospodarczego tych instytucji. Całością koordynuje dr inż. Jarosław Makal, prof. PB.

Projekt zaczęliśmy w czerwcu 2021 roku, a kończymy w maju 2023 roku. Te dwa lata spędziliśmy intensywnie, bo pracy było naprawdę dużo. W projekcie korzystamy z doświadczenia norweskich kolegów, którzy wprowadzili u siebie innowacyjny program nauczania oparty na metodzie problemowej. I choć metoda znana jest od 40 lat – są nawet uczelnie w Holandii i Danii, które kształcą studentów wyłącznie w oparciu o tę metodę – w ogromnej większości uczelni wyższych preferowana jest tradycyjny sposób kształcenia. I tak norwescy partnerzy uczyli nas stosowania metody Problem Based Learning (PBL), a my dostosowaliśmy ją do wybranych przedmiotów technicznych; na razie tylko dwóch: Teorii obwodów i Internetu rzeczy – wyjaśnia dr inż. Jarosław Makal, prof. PB, koordynator projektu ICT_EDUPAND i wykładowca na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

W metodzie Problem Based Learning (PBL) tradycyjny sposób nauczania, oparty na słuchaniu wykładów i wykonywaniu ćwiczeń, zmienia się na bardziej angażującą studentów pracę w małych grupach. To znacznie bardziej motywuje studenta do pracy podczas zajęć. Studenci zdobywają kompetencje i kwalifikacje samodzielnie rozwiązując postawiony przed nimi problem.

Podczas kolejnych etapów realizacji projektu ICT_EDUPAND międzynarodowy zespół dydaktyków dyskutował najpierw, jakie materiały edukacyjne i w jakiej formie dają najlepsze rezultaty w warunkach pandemii. Następnie opracował sposoby organizowania ćwiczeń rachunkowych oraz metody obiektywnego oceniania wiedzy i umiejętności studentów. Powstał też wspólnie zredagowany zbiór najlepszych projektów laboratoryjnych studentów, który został poprzedzony opisem warunków pracy w poszczególnych laboratoriach.

W ciągu dwóch lat realizacji projektu przeprowadzono kilkanaście warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli, stworzono wiele oryginalnych cyfrowych materiałów dydaktycznych, wprowadzono metodę projektową w nauczaniu wybranych przedmiotów, opracowano multimedialny zbiór praktycznych zadań z podstaw elektrotechniki i elektroniki oraz pięć cyfrowych publikacji książkowych.

Z efektów tej pracy jako pierwsi skorzystali studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Chodziło przede wszystkim wprowadzenie opracowanej metody na wybranych zajęciach na kierunku elektrotechnika (studia inżynierskie I stopnia). W zajęciach wzięło udział 24 studentów kierunku praktycznego i 40 ogólnoakademickiego.

Projekt „Holistyczne podejście do problemowej edukacji ICT opartej na współpracy międzynarodowej w warunkach pandemii” (Erasmus+ 2020-1-PL01-KA226-HE-096196) / Holistic approach towards problem-based ICT education based on international cooperation in pandemic conditions zrealizowały:

  • Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej (w roli koordynatora)
  • Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii w Trondheim / Norwegian University of Science and Technology (Norwegia)
  • Uniwersytet im. Angeła Kynczewa w Ruse / University of Ruse „Angel Kanchev” (Bułgaria)
  • Uniwersytet w Niszu / University of Nis (Serbia)

Nowością w projekcie jest zastosowanie podejścia holistycznego, które obejmuje zestaw takich działań jak:

  • metodologia nauczania stosowana po raz pierwszy już na I semestrze studiów technicznych,
  • modyfikacja programów kursów uwzględniająca korelację treści matematycznych z przedmiotami zawodowymi,
  • edycja materiałów cyfrowych (podręczniki, raporty, zadania, ćwiczenia, testy itp.),
  • opracowanie podręczników i szkolenia nauczycieli akademickich w celu zaangażowania ich w nowy sposób nauczania.

Czas trwania projektu: 24 miesiące (01.06.2021-31.05.2023)

Całkowita wartość budżetu projektu: 234.700,00 EUR (ponad 1 mln złotych)

Strona internetowa projektu: ictedupand.pb.edu.pl

(mr)